Ν.3943: Άρθρο 20 Υποβολή δηλώσεων φορολογίας και προκαταβλητέων φόρων εισοδήματος

 

1.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 59 του Κ.Φ.Ε. αντικα­θίσταται ως εξής:

«2. Ειδικώς, υποχρεούται σε απόδοση των ποσών που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια κάθε μήνα, μέχρι την εικοστή ημέρα του επόμενου από την παρακρά­τηση μήνα:

α) ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου που απασχο­λούσε κατά μέσο όρο, κατά την προηγούμενη χρήση, περισσότερα από πενήντα πρόσωπα, και

β) τα ασφαλιστικά ταμεία για την καταβολή των συ­ντάξεων.

Για την υποβολή της δήλωσης έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου.»

2.  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ­μόζονται για παρακρατήσεις φόρου που διενεργούνται από την 1η Μαΐου 2011 και εφεξής.

3.  Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε' της πα­ραγράφου 1 του άρθρου 62 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπη­ρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους.»

4.  Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. η φράση «Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλεται:» αντικαθίσταται με τη φράση «Η δήλωση της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλε­ται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών:».

5.  Η παράγραφος 3 του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε. αντι­καθίσταται ως εξής:

«3. Οι διατάξεις του τέταρτου εδαφίου και της περί­πτωσης ι' της παραγράφου 1, καθώς και των παραγρά­φων 4, 5 και 6 του άρθρου 61 εφαρμόζονται ανάλογα και στα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101.»

6.  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορί­ζονται, για τις δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2011 και μετά, ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσε­ων, λοιπών εντύπων, καταστάσεων και συμφωνητικών οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, οι διαδικασίες υποβολής, η υποχρεωτική υποβολή και πληρωμή του φόρου κατά περίπτωση, με τη χρήση σύγχρονων ηλε­κτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7.α.         Στο άρθρο 52 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται παράγραφος 5 και η υφιστάμενη παράγραφος 5 αναριθμείται σε 6 ως εξής:

«5.α) Επί των δικηγορικών αμοιβών οφείλεται προκα­ταβολή φόρου 15% με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 58. Ο τρόπος, η διαδικασία, ο χρόνος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια υπολογισμού και απόδοσης του φόρου αυτού καθορίζεται με την απόφαση που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της υποπαραγράφου ζ' της παρούσας παραγράφου. Δεν υπολογίζεται προκα­ταβλητέος φόρος επί των αμοιβών για παραστάσεις, καθώς και για κάθε άλλη νομική υπηρεσία που παρέ­χουν δικηγόροι οι οποίοι συνδέονται με τον εντολέα τους με σύμβαση έμμισθης εντολής και αμείβονται με πάγια αντιμισθία.

β) Ομοίως, δεν υπολογίζεται και δεν αποδίδεται προ­καταβλητέος φόρος στις περιπτώσεις που ενεργείται παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 58.

γ) Κάθε δικηγορικός σύλλογος ή ταμείο συνεργασί­ας ή διανεμητικός λογαριασμός οποιασδήποτε νομικής μορφής υποχρεούται να παρακρατεί φόρο εισοδήματος με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί οποι­ουδήποτε ποσού καταβάλλει ως μέρισμα σε δικηγόρο.

δ) Αν με την έγγραφη συμφωνία περί αμοιβής για την παροχή των δικηγορικών υπηρεσιών η αμοιβή ή το ύψος της συναρτάται με το αποτέλεσμα των δικηγορικών υπηρεσιών ή της δίκης, κατά την απόδοση του προκα­ταβλητέου φόρου υποβάλλονται και τα στοιχεία που αποδεικνύουν το ύψος της αμοιβής, όπως ειδικότερα καθορίζεται με την απόφαση του Υπουργού Οικονομι­κών που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της κατωτέρω υποπαραγράφου ή

ε) Μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο δικηγόρος υποχρεούται να υποβάλλει στη Δη­μόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρειας όπου βρί­σκεται η επαγγελματική του έδρα, κατάσταση των έγ­γραφων συμφωνιών που έχει συνάψει με τους εντολείς του, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε εντολέα του, η δικηγορική υπηρεσία που παρασχέθηκε και η συμφωνηθείσα αμοιβή.

στ) Οι δικηγορικοί σύλλογοι υποχρεούνται να υποβά­λουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία της περιφέρει­ας όπου βρίσκεται η επαγγελματική του έδρα μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, κατάσταση των γραμματίων προκαταβολής ανά δικηγόρο, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του κάθε εντολέα του καθώς, η δικηγορική υπηρεσία την οποία αφορά η προκαταβολή και το ποσό αναφοράς επί του οποίου υπολογίστηκε αυτή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του οικείου δικηγορικού συλλόγου.

ζ) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορί­ζεται ο τύπος, το περιεχόμενο, ο τρόπος υποβολής της δήλωσης και καταβολής του φόρου και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων και το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»

β. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α' έως και ε'έχουν εφαρμογή από 1.7.2011.

8.α) Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντι­καθίσταται ως εξής:

«3. Η καθοριζόμενη αμοιβή που ορίζεται από τις διατά­ξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974, όπως ισχύει, όσων ασχολούνται ατομικώς με την ανέ­γερση οικοδομών προς πώληση, εφόσον αυτοί με την ιδιότητά τους ως αρχιτέκτονες ή πολιτικοί μηχανικοί εκπόνησαν μερικώς ή ολικώς τη μελέτη ή επέβλεψαν την εκτέλεση των εργασιών του οικοδομικού έργου, θεωρείται ότι αποκτάται στο ημερολογιακό έτος που πραγματοποιείται η πρώτη πώληση από το ακίνητο και φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δεκαπέ­ντε τοις εκατό (15%), πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου. Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στην πιο πάνω αμοιβή μειωμένη κατά δέκα τοις εκατό (10%) και καταβάλλεται με δήλωση που υπο­βάλλεται μέσα στο μήνα Ιανουάριο κάθε χρόνου.»

β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός, ο οποίος αναλαμβάνει τη σύνταξη της μελέτης ή την επίβλεψη ανέγερσης οικοδομής, συμμετέχει στην επιχείρηση που αναλαμβάνει την ανέγερση και πώληση της οικοδομής, την οποία αφορά η μελέτη ή η επίβλεψη, επιβάλλεται σε βάρος της επιχείρησης φόρος εισοδήματος, ο οποί­ος υπολογίζεται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόμενης αμοιβής που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 όπως ισχύει, ανεξάρτητα από κάθε άλλη επιβάρυνση των αποτελεσμάτων της επιχεί­ρησης από φόρο εισοδήματος, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.»

γ) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 13 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν ο αρχιτέκτονας ή πολιτικός μηχανικός που υπο­γράφει τη μελέτη ή αναλαμβάνει την επίβλεψη είναι μισθωτός της επιχείρησης η οποία αναλαμβάνει τη με­λέτη ή επίβλεψη ή ανέγερση της οικοδομής, η επιχεί­ρηση μπορεί να ζητήσει να επιβληθεί σε αυτή φόρος δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ακαθάριστο ποσό της καθοριζόμενης αμοιβής που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 696/1974 όπως

ισχύει, πλέον εισφοράς Ο.Γ.Α. δεκαπέντε τοις εκατό (15%) στο ποσό του φόρου.»

δ) Η περίπτωση β' της παραγράφου 6 του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στο ποσό της συμβατικής αμοιβής, για τις υπόλοι­πες περιπτώσεις.»

ε) Οι περιπτώσεις α' και β' και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίστα­νται ως εξής:

«α) Σε τέσσερα τοις εκατό (4%) της συμβατικής αμοι­βής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αναφέρο­νται στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 5 του άρθρου 49.

β) Σε δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αμοιβής για εκπόνηση μελετών και σχεδίων που αφορούν οποι­ασδήποτε άλλης φύσης έργα και για την επίβλεψη της εκτέλεσης αυτών, καθώς και των έργων της προηγού­μενης περίπτωσης και της ενέργειας πραγματογνωμο­σύνης κ.λπ. για τα έργα αυτά.

Εξαιρετικά, για αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών για την επίβλεψη της εκτέλεσης κάθε είδους τεχνικών έργων που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώσεις, ο προκαταβλητέος φόρος επιβάλλεται πριν από τη θε­ώρηση των οικείων εργασιών από την αρμόδια αρχή στο ποσό της αμοιβής επίβλεψης του δικαιούχου, και προκειμένου για εκπόνηση μελετών ή σχεδίων και επί­βλεψη έργων του Δημοσίου, νομικών προσώπων δη­μοσίου δικαίου και των κοινωφελών ή θρησκευτικών ιδρυμάτων, ο προκαταβλητέος φόρος κατά τα ποσοστά της παραγράφου αυτής υπολογίζεται στο ποσό της συμβατικής αμοιβής.»

στ) Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«Η δήλωση αυτή περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου της αμοιβής, τη διεύθυνση του, τη συμβατική αμοιβή, τον προκαταβλητέο φόρο, την αρμόδια για τη φορολογία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία του ίδιου και εκείνου που του ανέθεσε τη σύνταξη της μελέτης ή των σχεδίων ή την επίβλεψη, πλην των περιπτώσεων που την ανάθεση έκανε το Δημόσιο.»

ζ) Μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους ο μηχανικός υποχρεούται να υποβάλλει, με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας στο δικτυ­ακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συ­στημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση με τις έγγραφες συμφω­νίες που έχει συνάψει με τους αντισυμβαλλομένους του μέσα στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγράφονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε συμβαλλόμενου, το είδος της παρε­χόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή.

η) Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος υποχρεούται να υποβάλει, μέχρι την 20ή ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοι­νωνίας στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.), κατάσταση των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει οι μηχανικοί με τους αντισυμβαλλομένους τους μέσα στην προη­γούμενη διαχειριστική περίοδο και στην οποία αναγρά­φονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο Α.Φ.Μ. του κάθε αντισυμβαλλομένου, το είδος της παρεχόμενης υπηρεσίας και η συμφωνηθείσα αμοιβή. Την ευθύνη για την υποβολή αυτή φέρει ο πρόεδρος του Τεχνικού Επι­μελητηρίου Ελλάδος.

θ) Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων α' έως η' έχουν εφαρμογή από 1.7.2011.

ι) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, καθορί­ζεται ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής των καταστά­σεων, το περιεχόμενο αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου.