Ν.3943: Άρθρο 15 Εταιρικά ομόλογα και ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου

 

1.  Μετά το έκτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρ­θρου 12 του Κ.Φ.Ε. προστίθενται δύο νέα εδάφια που έχουν ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρ­μόζονται όταν έχει μεσολαβήσει μεταβίβαση του ομο­λόγου ή τοκομεριδίου αυτού πριν από τη λήξη. Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος που παρακρατείται κατά το χρόνο της εξαργύρωσης του τοκομεριδίου ή κατά τη λήξη του ομολόγου και αναλογεί στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την τελευταία μεταβίβαση μέχρι το χρόνο εξαργύρωσης, αποδίδεται με δήλωση της δικαι­ούχου τράπεζας ή αυτής που μεσολαβεί για λογαριασμό τρίτου, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα, με δήλωση που υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει.»

2.  Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α') δεν έχουν εφαρμογή για τις ομολογίες που εκδίδουν στην ημεδαπή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα.

3.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για μεταβιβάσεις τίτλων που διενεργούνται από τις 23 Μαΐου 2010 και μετά.