Ν.3943: Άρθρο 13 Πληρωμές σε φυσικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες μη συνεργάσιμων κρατών

 

1.α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε, οι λέξεις «κατά την 1η Ιανουαρίου 2010

και εφεξής» και οι λέξεις «μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010» διαγράφονται.

β) Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 51Α προ­στίθενται εδάφια ως εξής:

«Για το έτος 2010 ως μη συνεργάσιμα θεωρούνται τακράτη που περιλαμβάνονται στην 1108437/2565/ΔΟΣ/ 15.11.2005 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οι­κονομικών (ΦΕΚ 1590 Β'). Για το έτος 2011 ως μη συ­νεργάσιμα θεωρούνται τα κράτη που καθορίζονται ως τέτοια με την 1150236/ΔΟΣ/2010 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 1805 Β').»

γ) Στην περίπτωση β' της παραγράφου 7 του άρθρου 51Α του Κ.Φ.Ε. οι λέξεις «κατώτερος σε ποσοστό πάνω από το ήμισυ του φόρου» αντικαθίστανται από τις λέ­ξεις «ίσος ή κατώτερος με τα εξήντα εκατοστά του φορολογικού συντελεστή».

2. Στο τέλος του προτελευταίου εδαφίου της παρα­γράφου 1 του άρθρου 51Β του Κ.Φ.Ε. προστίθεται, από τότε που ίσχυσε το άρθρο 51Β, η εξής φράση:

«, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίου με σκοπό τη φοροαποφυγή ή φοροδιαφυγή.»