Ν. 3888: Άρθρο 17 Τέλη κυκλοφορίας ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΑΞΙΑΣ ΑΔΕΙΩΝ, ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Α'), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος άρθρου με τις οποίες ορίζεται διαφο­ρετικά και λαμβανομένων υπόψη και των διατάξεων της οδηγίας 1999/62/ΕΚ ως προς τα βαρέα φορτηγά οχήματα, ορίζονται ως εξής:

Α. Αυτοκίνητα οχήματα ιδιωτικής χρήσης.

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010 και δί­κυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα, με βάση τον κυλινδρισμό του κινητήρα αυτών:

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Γ'

786-1071

110

Δ'

1.072-1.357

120

Ε'

1.358-1.548

220

ΣΤ'

1.549-1.738

240

Ζ'

1.739-1.928

270

Η'

1.929-2.357

600

Θ'

2.358-3.000

800

Ι'

3.001-4.000

1.000

Κ'

4.001 και άνω

1.200

β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλει­στικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άν­θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή­ματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0-100

0

101-120

0,80

121-140

1,00

141-160

1,50

161-180

2,00

181-200

2,25

201-250

2,50

άνω των 251

3,00

Για τα Ε.Ι.Χ. ρυμουλκούμενα, ημιρυμουλκούμενα (τρο­χόσπιτα): 125 ευρώ.

Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επι­βατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επι­χειρήσεων των εγκατεστημένων στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α'). Επίσης περιλαμβάνονται και τα τύπου Jeep αυτοκίνητα, ανεξάρτητα από το χα­ρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών. γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία

Κινητήρας σε κυβικά εκατοστά

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

Έως 300

20

Β'

301-785

50

 

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως 1.500

70

Β'

1.501-3.500

95

Γ'

3.501-10.000

270

Δ'

10.001-20.000

540

Ε'

20.001-30.000

850

ΣΤ'

30.001-40.000

1.200

Ζ'

40.001 και άνω

1.350

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 270 ευρώ. δ) Λεωφορεία:

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

Έως 33

190

Β'

34-50

370

Γ'

51 και άνω

465

 

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων και ορθίων

Τέλη κυκλο­φορίας (σε ευρώ)

Υπεραστικά

Α

έως 50

195

 

Β

51 και άνω

270

Τουριστικά

 

Θέσεις καθημένων

 

 

 

έως 40

390

 

 

41 και άνω

540

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη­γορίες: 485 ευρώ. Β. Αυτοκίνητα οχήματα δημόσιας χρήσης. α) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) που έχουν ταξινο­μηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα έως την 31.10.2010: 260 ευρώ.

β) Επιβατικά (με ή χωρίς μετρητή) ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα από την 1.11.2010 και μετά, αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άν­θρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο).

Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άν­θρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχή­ματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0-100

0

101-150

2,00

Άνω των 151

2,50

γ) Φορτηγά αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως 3.500

115

Β'

3.501-10.000

175

Γ'

10.001-19.000

310

Δ'

19.001-26.000

450

Ε'

26.001-33.000

590

ΣΤ'

33.001-40.000

840

Ζ'

40.001 και άνω

1.320

Για τα ρυμουλκά (τράκτορ): 270 ευρώ. δ) Λεωφορεία:

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων και ορθίων

Τέλη κυκλο­φορίας (σε ευρώ)

Αστικά

Α

έως 50

190

Β

51 και άνω

350

ε) Αυτοκίνητα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατη­γορίες: 270 ευρώ.

Γ. Για τα αλλοδαπά φορτηγά αυτοκίνητα, για κάθε ταξίδι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις ειδικές συμβάσεις της χώρας μας με άλλα κράτη: 25 ευρώ.

Δ. Για τη χορήγηση προσωρινής άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων: 3 ευρώ ανά ημέρα.

Ε. Για τη δοκιμαστική κυκλοφορία των αυτοκινήτων οχημάτων:

α) Για μοτοσικλέτες: 25 ευρώ.

β) Για λοιπά οχήματα: 125 ευρώ.

ΣΤ. Τα τέλη κυκλοφορίας των δίτροχων, τρίτροχων, μοτοποδηλάτων ορίζονται σε 10 ευρώ.»

2.  Τα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης (ΤΑΞΙ), καθώς και οι δίκυ­κλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Ειδικά, τα επιβατικά ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, καθώς και οι επιβατικές ηλεκτροκίνητες δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Στα υβριδικά και υδρογόνου επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και στις δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής και δημόσιας χρή­σης της κατηγορίας αυτής, κυλινδρισμού κινητήρα άνω των 1.929 κ.εκ., που έχουν ταξινομηθεί στην Ελλάδα για πρώτη φορά έως την 31.10.2010, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο ήμισυ των τελών των αντίστοιχων συμβατικών οχημάτων.

Με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγονται οι απαλλαγές από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα της παραγράφου 1.

3.  Το ποσό των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων οχημάτων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου που καταβάλλεται για την προμήθεια του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, αποτελεί στο σύνολό του έσοδο του Δημοσίου.

4.   Από την έναρξη του νόμου αυτού παύει να ισχύει ως προς τα οχήματα της παραγράφου 1 κάθε διάταξη νόμου που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που ρυθ­μίζονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της από 2.11.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 219 Α') που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3831/2010 (ΦΕΚ 34 Α') και του άρθρου 32 του ν. 3775/2009 ( ΦΕΚ 122 Α').

5.  Οι διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων ισχύ­ουν για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2011 και επομένων, με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στις προγούμενες παραγράφους για τα ταξινομούμενα επιβατικά αυτοκί­νητα από 1.11.2010.

6.  Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α'), προστί­θεται η φράση «και ταυτόχρονα προωθεί την εξοικο­νόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και την αποδοτική χρήση αυτής.»