Ν. 3888: Άρθρο 8 Περαίωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ

 

Αποφάσεις επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ. που εκ­κρεμούν στις Δ.Ο.Υ. ή λοιπές ελεγκτικές αρχές ή ενώ­πιον των διοικητικών δικαστηρίων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγραφος 2 περ. γ', και αφορούν τις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνονται με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11.