Ν. 3888: Άρθρο 6 Περαίωση ανέλεγκτων υποθέσεων φορολογίας εισοδήματος

 

1.  Η περαίωση καθεμιάς ανέλεγκτης υπόθεσης φορο­λογίας εισοδήματος πραγματοποιείται με την καταβολή φόρου επιπλέον εκείνου που τυχόν βεβαιώθηκε με βάση τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθη­κε.

2.  Για τον υπολογισμό του φόρου τα δηλωθέντα ακα­θάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) για όλα τα επαγγέλματα, με εξαίρεση αυτά που αφορούν δραστηριότητες με Κωδικούς Αριθ­μούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), οι οποίοι αντιστοιχούν στους παρακάτω Κωδικούς Αριθμούς των Μοναδικών Συντελεστών Καθαρού Κέρδους, για τα οποία τα δη­λωθέντα ακαθάριστα έσοδα πολλαπλασιάζονται ως εξής:

α) με συντελεστή επτά τοις χιλίοις (7%ο): Κ.Α. 4214: έμπορος (πρατήριο) βενζίνης και πετρελαί­ου

Κ.Α. 4214 α: έμπορος (πρατήριο) πετρελαίου θέρμαν­σης (εκτός του Κ.Α. 4235)

Κ.Α. 5402: πρατήριο χονδρικής πωλήσεως προϊόντων καπνοβιομηχανίας

Κ.Α. 5402: έμπορος προϊόντων καπνοβιομηχανίας χον­δρικώς,

β) με συντελεστή δώδεκα τοις χιλίοις (12%): Κ.Α. 4235: έμπορος πετρελαίου θέρμανσης (διανομή κατ' οίκον)

Κ.Α. 4235: έμπορος - μεταπωλητής πετρελαίου θέρ­μανσης (εκτός του Κ.Α. 4214 α), γ) με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%): Κ.Α. 8301: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προ­μήθεια από πωλήσεις εισιτηρίων)

Κ.Α. 8301 α: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προ­μήθειες από πώληση αεροπορικών εισιτηρίων μέσω τρί­των ή προς ναυτιλιακές επιχειρήσεις)

Κ.Α. 8302: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (έσοδα από οργάνωση τουρισμού εσωτερικού ή εξωτερικού)

Κ.Α. 8303: πρακτορείο τουρισμού και ταξιδίων (προμή­θειες από οργανωμένο τουρισμό από το εξωτερικό).

3.  Το ποσό που προκύπτει σύμφωνα με την προη­γούμενη παράγραφο πολλαπλασιάζεται με συντελεστή προοδευτικότητας ανάλογα με τα δηλωθέντα ακαθά­ριστα έσοδα ως εξής:

4.  Στο τελικό ποσό που προκύπτει από τους ως άνω υπολογισμούς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), εκτός από τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τις οποίες επιβάλλεται φόρος με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

5.  Το ποσό του φόρου της προηγούμενης παραγράφου προσαυξάνεται αν υπάρχουν παραβάσεις ή επιβαρυντικά στοιχεία της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ως εξής:

α) Για παραβάσεις των περιπτώσεων α' έως και ιγ', κατά είκοσι τοις εκατό (20%).

β) Για παραβάσεις των περιπτώσεων ιδ' και ιε', κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

γ) Για την περίπτωση ιστ', κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

δ) Για την περίπτωση ιζ', κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

6.  Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη, για τον υπολογισμό του ποσού του φόρου, το ποσό της αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης πολλαπλασιάζεται με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), το ποσό που προκύπτει προστίθεται στο ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των δηλωθέντων ακαθάρι­στων εσόδων με το συντελεστή της παραγράφου 2, περαιτέρω το άθροισμα που προκύπτει πολλαπλασιά­ζεται με τον οικείο συντελεστή προοδευτικότητας της παραγράφου 3, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 8 και επί του γινομένου επιβάλλεται φόρος με τον οικείο συντελεστή της παραγράφου 4. Ο φόρος που προκύπτει προσαυξάνεται ως εξής:

α) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη των περιπτώσεων α', β'και γ'της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά σαράντα τοις εκατό (40%).

β) Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη της περίπτωσης δ' της παραγράφου 3 του άρθρου 2, κατά εξήντα τοις εκατό (60%).

7.  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου καθώς και της παραγράφου 5 περιπτώσεις α'και β', λαμ­βάνονται υπόψη οι παραβάσεις του Κ.Β.Σ. οι οποίες:

α) έχουν οριστικοποιηθεί ή

β) εκκρεμούν για διοικητική επίλυση της διαφοράς στη Δ.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή για εκδίκαση στα διοικητικά δικαστήρια.

8.  Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη η οποία αφορά απόκρυψη εσόδων, το ποσό της απόκρυ­ψης προστίθεται στα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα προκειμένου να προσδιορισθεί ο οικείος συντελεστής προοδευτικότητας και να εφαρμοστούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.

9.  Αν υπάρχει αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη και παραβάσεις Κ.Β.Σ. ή λοιπά επιβαρυντικά στοιχεία που επαυξάνουν το φόρο, για την προσαύξηση του φόρου ισχύουν τα μεγαλύτερα ποσοστά προσαύξησης κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 5 και 6, ανάλογα με την περίπτωση.

10.          Αν για κάποια από τις ανέλεγκτες χρήσεις δεν έχει υποβληθεί εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., το ποσό του φόρου που προκύπτει κατά τις προηγούμενες παρα­γράφους, ανάλογα με την περίπτωση, προσαυξάνεται κατά δέκα τοις εκατό (10%). Το ποσό που προκύπτει από την προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από διακόσια (200) ευρώ και προστίθεται στο φόρο που προκύπτει κατά τις προηγούμενες παραγράφους ή στο ελάχιστο ποσό φόρου όπως ορίζεται στην επόμενη παράγραφο.

Ακαθάριστα έσοδα

Συντελεστής προοδευ­τικότητας

έως και 150.000 ευρώ

1

Από 150.001 ευρώ έως και 300.000 ευρώ

1,05

Από 300.001 ευρώ έως και 600.000 ευρώ

1,10

Από 600.001 ευρώ έως και 1.200.000 ευρώ

1,15

Από 1.200.001 ευρώ έως και 3.000.000 ευρώ

1,20

Από 3.000.001 ευρώ έως και 6.000.000 ευρώ

1,25

Από 6.000.001 ευρώ και άνω

1,30

11.          Αν από τον υπολογισμό του φόρου κατά τις προ­ηγούμενες παραγράφους δεν προκύπτει φόρος ή προ­κύπτει:

α) Ποσό μικρότερο από τριακόσια (300) ευρώ, προ­κειμένου για μη υπόχρεο ή επιτηδευματία που δεν τή­ρησε Βιβλία ή τήρησε Βιβλία πρώτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα τριακόσια (300) ευρώ.

β) Ποσό μικρότερο από πεντακόσια (500) ευρώ, προ­κειμένου για επιτηδευματία που τήρησε Βιβλία δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα πεντακόσια (500) ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθε­ρους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζο­νται σε επτακόσια (700) ευρώ.

γ) Ποσό μικρότερο από επτακόσια (700) ευρώ, προ­κειμένου για επιτηδευματία που τήρησε Βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., το ποσό του φόρου ορίζεται στα επτακόσια (700) ευρώ. Εφόσον πρόκειται για ελεύθε­ρους επαγγελματίες τα αντίστοιχα ποσά φόρου ορίζο­νται σε χίλια (1.000) ευρώ.

12.          Ζημιά που προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας περαιούμενης χρήσης δεν μεταφέρεται για συμψηφισμό με τα θετικά εισοδήματα των επόμενων χρήσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες δια­τάξεις, εφόσον η χρήση αυτή ή κάποια από τις τέσσερις (4) προηγούμενες χρήσεις βαρύνεται με παράβαση Κ.Β.Σ. ή άλλο επιβαρυντικό στοιχείο που επαυξάνει το φόρο ή με αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη.

13.          Προσωρινό φύλλο ελέγχου ή προσωρινή πράξη προσδιορισμού του φόρου που εκκρεμεί στη Δ.Ο.Υ. ή άλλη ελεγκτική αρχή ή ενώπιον των διοικητικών δικα­στηρίων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 παράγρα­φος 2 περ. γ', και αφορά τις περαιούμενες ανέλεγκτες υποθέσεις, περαιώνεται με ανάλογη εφαρμογή όσων ορίζονται στο άρθρο 11.