Ν. 3888: Άρθρο 5 Προϋποθέσεις και αποτελέσματα υπαγωγής των υποθέσεων στις ρυθμίσεις

 

1.  Η κατά τις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου κα­τάργηση των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας εισο­δήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων γίνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

2.  Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέ­λεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέ­σεις που υπάγονται στη ρύθμιση.

3.  Επιτρέπεται η περαίωση ορισμένων, μόνο, από τις ανέλεγκτες υποθέσεις που υπάγονται στη ρύθμιση, με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης πα­ραγράφου.

4.  Με την περαίωση των ανέλεγκτων υποθέσεων φό­ρου εισοδήματος και λοιπών φορολογικών αντικειμένων μπορεί να περαιώνονται τα εκκρεμή προσωρινά φύλλα ελέγχου ή πράξεις, καθώς και οι εκκρεμείς αποφάσεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις υποθέσεις αυτές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 6, 7 και 8.

5.  Ο επιτηδευματίας, για την περαίωση των ανέλε­γκτων υποθέσεών του, αποδέχεται την καταβολή της συνολικής οφειλής που προκύπτει από το Εκκαθαριστικό Σημείωμα του άρθρου 9, χωρίς να συμψηφίζεται ή να εκπίπτεται ο φόρος που βεβαιώθηκε με βάση τις οικείες δηλώσεις που υποβλήθηκαν.

6.  Για τις ελεγμένες υποθέσεις που υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος Κεφαλαίου, η περαίωση διε­νεργείται για καθεμία εκκρεμή καταλογιστική πράξη ξεχωριστά και για όποια καταλογιστική πράξη επιθυμεί ο φορολογούμενος, ανεξαρτήτως φορολογικού αντικει­μένου και διαχειριστικής περιόδου που αυτή αφορά.

7.  Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο Δη­μόσιο, κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων του παρόντος Κεφαλαίου, δεν αναζητούνται, ούτε συμψηφίζονται, με

την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 9.