Ν. 3888: Άρθρο 20 Έναρξη ισχύος

 

Η ισχύς των διατάξεων του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.