Ν. 3888: Άρθρο 19

 

1. Όποιος, ενώ τελεί υπό καθεστώς επίταξης προσω­πικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 22 παράγραφος 4 του Συντάγματος ή είναι ιδιοκτήτης ή νομέας πράγματος που έχει επιταχθεί κατά το άρθρο 18 παράγραφος 3 του Συντάγματος, αρνείται να συμμορφωθεί ή παραλείπει να εκτελέσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την επίταξη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών.

Σε περίπτωση που η άρνηση συμμόρφωσης γίνεται κατ' εξακολούθηση ο υπαίτιος τιμωρείται με ποινή κάθειρξης. Άρνηση συμμόρφωσης συνιστά η μη εκτέ­

λεση συγκεκριμένης εντολής του αρμοδίου δημόσιου οργάνου, η μη εκτέλεση μεταφορικού ή άλλου έργου κατά τον συνήθη τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, η εγκατάλειψη του επιταγμένου πράγματος ή η χρη- σιμοποίησή του για την παρακώλυση των συγκοινω­νιών ή για την πρόκληση κοινής ανάγκης. Η άρνηση συμμόρφωσης διαπιστώνεται αυτεπαγγέλτως από τον εισαγγελέα ή μετά από αναφορά του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργού.

2.  Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της προηγου­μένης παραγράφου, ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με απόφασή του μπορεί να αφαιρεί την άδεια άσκησης επαγγέλματος ή την άδεια δημόσιας χρήσης του πράγματος.

3.  Σε περίπτωση έκτακτης, επείγουσας και απρόβλε­πτης ανάγκης που εμπίπτει στα πεδία εφαρμογής των άρθρων 18 παρ. 3 και 22 παρ. 4 του Συντάγματος, με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων μπορεί να ανατίθεται η άσκηση δημόσιας ή κοινωφελούς υπηρεσίας ή δραστηριότητας δημόσιας χρήσης, σε οχήματα, μηχανήματα ή άλλα μέσα ιδιωτικής χρήσης. Με απόφαση του ίδιου Υπουργού καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.