Ν. 3842: Άρθρο 91 Παροχή επίγειας εξυπηρέτησης στους αερολιμένες της χώρας που δεν εμπίπτουν στο π.δ. 285/1998

 

Στους ελληνικούς αερολιμένες οι οποίοι δεν εμπί­πτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 285/1998 επιτρέπε­ται κατ' εξαίρεση για λόγους κατεπείγοντος η ανάθεση υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης ενδιαφέροντος. Η πρόσκληση εκδίδεται με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η χρονική διάρκεια της παροχής των εν λόγω υπηρε­σιών δεν μπορεί να υπερβεί τους δώδεκα (12) μήνες και σε κάθε περίπτωση λήγει αυτοδικαίως κατά την ημε­ρομηνία έναρξης των εργασιών των φορέων επίγειας εξυπηρέτησης που θα επιλεγούν κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας. Με απόφαση του Διοικητή της Υπηρεσί­ας Πολιτικής Αεροπορίας η ανωτέρω χρονική διάρκεια μπορεί να παραταθεί για έξι (6) μήνες.

Με τη σχετική πρόσκληση καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος, καθώς και οι αερολιμένες ή ομάδες αερολιμένων για τις οποίες μπο­ρεί να εκδηλωθεί ενδιαφέρον. Ως ανάδοχοι μπορεί να επιλεγούν όσοι ήδη δραστηριοποιούνται ως εγκεκρι­μένοι φορείς επίγειας εξυπηρέτησης στις κατηγορίες διαχείρισης αποσκευών και εξυπηρέτησης στην πίστα, σε ελληνικούς αερολιμένες οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 285/1998. Οι αιτήσεις κατα­τίθενται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Στην αίτηση αναφέρονται οι αερολιμένες ή ομάδες αερολι­μένων που θα επιλεγούν από τους ενδιαφερομένους. Η διαδικασία διενεργείται από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία εισηγείται τους αναδόχους για κάθε αερολιμένα ή ομάδα αερολιμένων.

Στη σχετική πρόσκληση μπορεί να καθορίζεται όρος, βάσει του οποίου το δικαίωμα δραστηριοποίησης του ενδιαφερόμενου φορέα σε αερολιμένα ή αερολιμένες της επιλογής του δύναται να συναρτάται, κατόπιν σχε­τικής διαπραγμάτευσης με τους ενδιαφερόμενους, με την υποχρέωσή του να δραστηριοποιηθεί ταυτόχρονα και σε άλλον ή άλλους αερολιμένες που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 285/1998 για την εξυπη­ρέτηση του οποίου ή των οποίων δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον.

Η έναρξη δραστηριοτήτων στους εν λόγω αερολιμένες γίνεται μετά από απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Υπηρε­σίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ως προς τις υποχρεώσεις των αναδόχων εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του π.δ. 285/1998. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την ψήφισή του από τη Βουλή των Ελλή­νων.