Ν. 3842: Άρθρο 90 Άλλες διατάξεις

 

1.  Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α') προστίθεται εδάφιο ως ακο­λούθως:

«Ο εκάστοτε Διοικητής του Οργανισμού Απασχολή­σεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας «Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε.», χωρίς πρόσθετη αμοι­βή.»

2.  Η παρ.2 του άρθρου 63 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων επιτρέπεται η χρηματοδότηση από πιστωτικά ιδρύματα χωρίς την προσκόμιση από το χρηματοδοτούμενο φυσικό ή νομικό

πρόσωπο βεβαιώσεως του Ι.Κ.Α. ή του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης περί μη υπάρξεως οποιασδήποτε ληξιπρόθεσμης οφειλής του από ασφαλιστικές εισφορές σε αυτά, εφόσον το σύνολο της χρηματοδοτήσεως κα­τατεθεί από το πιστωτικό ίδρυμα υπέρ του Ι.Κ.Α. ή του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης για λογαριασμό του χρηματοδοτούμενου, πλην ενδεχόμενης υποχρεω­τικής παρακρατήσεως υπέρ του Δημοσίου.»

3.  Στο άρθρο 1 παρ. 3 περίπτωση στ' του ν. 3833/2010 προστίθενται εντός της παρενθέσεως και μετά τις λέ­ξεις «παρ. Α11», οι λέξεις «και άρθρο 51 παρ. Α10». Στην περίπτωση θ' προστίθενται εντός της αγκύλης και μετά την παρένθεση οι λέξεις «και άρθρο 1 παρ. 5 του ν.3554/2007 (ΦΕΚ 80 Α').»

4.  Στο άρθρο 1 του ν. 3833/2010, στο τέλος της παρα­γράφου 3 προστίθεται περίπτωση ιγ' ως εξής:

«ιγ) ειδικής αποζημίωσης (της παρ. Α19 του άρθρου 8 του ν. 3205/2003 και της αρ. 2015007/1423/0022/14.2 .1989 κ.υ.α. (ΦΕΚ 199 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ.1 του ν.1858/1989 (ΦΕΚ 148 Α'), και της αριθμ. 164721/4033/12.1.1982 κ.υ.α. (ΦΕΚ 58 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 55 παρ. Θ' του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 A'), καθώς και αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας μο­νάδων, εφόσον προσδιορίζεται σε ώρες νυκτερινής απασχόλησης (άρθρο 51 παρ. Α8 περίπτωση β' του ν. 3205/2003).»

5.  Στο άρθρο 1 παράγραφοι 5 και 6, στο άρθρο 2 παρ.2 και στο άρθρο 3 παρ.1 του ν. 3833/2010 μετά τις λέξεις «στο κράτος» προστίθενται οι λέξεις «σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α.» και μετά τις λέξεις «Κρατικό Προϋπολογισμό» προστίθενται οι λέξεις «σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισμού τους».

6.  Στο άρθρο 8 του ν. 3833/2010 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι προσαυξήσεις που προβλέπεται να καταβλη­θούν μετά την 1.1.2010, από τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου μόνου της αριθμ. 55682/10.9.2009 (ΦΕΚ 1967 Β') κοινής υπουργικής απόφασης, των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου μόνου της αριθμ. 2/9247/0022/28.5.2009 (ΦΕΚ 1125 Β') κοινής υπουργικής απόφασης, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3731/2008 (ΦΕΚ 263 Α'), αναστέλλονται και ο χρόνος καταβολής τους ανακαθο­ρίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.»

7.  Στο άρθρο 9 του ν. 3833/2010, στο τέλος της παρ. 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικώς για τους ελεγκτές του δευτέρου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2685/1999 (ΦΕΚ 35 Α') με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Πο­λιτισμού και Τουρισμού οι εκτός έδρας μετακινήσεις κατ' έτος επιτρέπεται να καθορίζονται και πέραν του ανωτέρω ορίου.»

8.  Το άρθρο 22 του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α') αντικαθί­σταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

«Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταρ­γούνται: α. Η Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, η οποία συνεστήθη με το π.δ. 224/1986, β. το Εθνικό Συμβούλιο Στατιστικής που συ­νεστήθη με το άρθρο 8 του ν.1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α'), γ. τα άρθρα 1, 2, 3, 5, 6, 7 και 11 του ν. 2392/1996 (ΦΕΚ 60 Α') και το άρθρο 8 του ν.1819/1988 (ΦΕΚ 256 Α') και δ. κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη με τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή ρυθμίζει διαφο­

ρετικά τα θέματα που ρυθμίζονται στο νόμο αυτόν, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 10 του ν. 2392/1996 οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ.»

9.  Στο άρθρο 23 του ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α') προστί­θεται παράγραφος 6 που έχει ως εξής:

«6. Μέχρι 31.12.2010 οι δαπάνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και οι πάσης φύσεως δαπάνες εκκαθαρίζονται με διατάκτη τον Υπουργό Οικονομικών και με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις κείμενες, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, διατάξεις.»

10.          Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 3816/2010 (ΦΕΚ 6 Α') η φράση «δυνάμει της με αριθμό 2/54310/0025/13.9.2007 απόφασης του Υπουργού Οικονο­μικών (ΦΕΚ 1858 Β')» αντικαθίσταται από τη φράση «δυ­νάμει των με αριθμό 36579/Β. 1666/27.8.2007 (ΦΕΚ 1740 Β') και 2/54310/0025/13.9.2007 (ΦΕΚ 1858 Β') αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύουν,».