Ν. 3842: Άρθρο 70 Κίνητρα για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας

 

1.  Στο τέλος της παραγράφου 1α του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 (ΦΕΚ 31 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 33 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α'), προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Από την επιβολή του «τέλους συνδρομητών κινη­τής τηλεφωνίας» εξαιρούνται οι συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (Internet), εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνο συνδέσεις δεδομένων (data).»

2.  Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγρά­φου 1α του άρθρου 12 του ν. 2579/1998, όπως προστέ­θηκε με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου, έχουν ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνουν τους λογαριασμούς που εκδίδονται και τις προπληρωμένες συνδέσεις παροχής ασύρματης πρόσβασης στο δια­δίκτυο που διατίθενται, από την ημερομηνία αυτή και μετά.»