Ν. 3842: Άρθρο 56 Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακινήτων

 

1.  Από το έτος 2010 καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 5 έως και 19 του ν. 3634/2008, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

2.  Οι καταργούμενες διατάξεις της προηγούμενης πα­ραγράφου εφαρμόζονται και μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 σε υποθέσεις Ενιαίου Τέλους Ακινήτων, για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννήθηκε μέχρι την κατάργησή τους. Για τις υποθέσεις αυτές διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7, του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 10 και των παρα­γράφων 4 και 5 του άρθρου 12 του ν. 3634/2008, όπως ισχύει.