Ν. 3842: Άρθρο 36 Υπολογισμός του φόρου φυσικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

1.  Η ακίνητη περιουσία κάθε φυσικού προσώπου φο­ρολογείται χωριστά.

2.  Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Κλιμάκιο (€)

Φορολογικός συντελεστής κατά κλιμάκιο %

Ποσό φόρου κατά κλιμάκιο (€)

Σύνολο Φορολο- γοητέας Αξίας (€)

Σύνολο Φόρου (€)

400.000,00

0

0,00

400.000,00

0,00

100.000,00

0,1 %

100,0

500.000,00

100,00

100.000,00

0,3 %

300,0

600.000,00

400,00

100.000,00

0,6 %

600,0

700.000,00

1.000,00

100.000,00

0,9 %

900,0

800.000,00

1.900

υπερβάλλον

1,0 %

 

 

 

3. Ειδικά για τα έτη 2010, 2011 και 2012 σε φορολογητέα αξία περιουσίας μεγαλύτερη των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ, ο συντελεστής φορολόγησης ορί­ζεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) για την αξία άνω των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000,00) ευρώ.