Ν. 3842: Άρθρο 35 Υπολογισμός του φόρου νομικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

1.  Η αξία των ακινήτων των νομικών προσώπων φορο­λογείται με συντελεστή έξι τοις χιλίοις (6%ο).

2.  Η αξία των ακινήτων των ημεδαπών και των αλλοδα­πών, με τον όρο της αμοιβαιότητας, νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρα­κτήρα, που επιδιώκουν αποδεδειγμένα σκοπούς κοινωφε­λείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς, καθώς και τα υποκείμενα σε φόρο ακίνητα των νομικών προσώπων των περιπτώσεων ιβ', ιγ' και ιδ' του άρθρου 29, φορολογούνται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3%).

3.  Με συντελεστή ένα τοις χιλίοις (1%) φορολογού­νται:

α) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδι- οχρησιμοποιούνται για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας από επιχειρήσεις, ανεξαρ­τήτως αντικειμένου εργασιών.

β) Η αξία των κτισμάτων των ακινήτων τα οποία ιδι- οχρησιμοποιούνται από τα νομικά πρόσωπα μη κερδο­σκοπικού χαρακτήρα.

γ) Η αξία των υποκείμενων σε φόρο ακίνητων των περιπτώσεων η' και ια' του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, με εξαίρεση τα ακίνητα των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που φορολογούνται με συντελεστή τρία τοις χιλίοις (3%).

δ) Η αξία των ακινήτων που περιλαμβάνονται στο ενεργητικό των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη πε­ριουσία και των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ακίνητης Περι­ουσίας, όπως ορίζονται στο ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α'), όπως ισχύει.

4.  Ο φόρος που αναλογεί στη συνολική αξία των κτι­σμάτων που υπόκεινται σε φορολογία δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1) ευρώ ανά τετραγωνικό μέ­τρο, με εξαίρεση τα ημιτελή κτίσματα και τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτήρια.

5.  Για τα έτη 2010, 2011 και 2012 η αξία των ιδιοχρη- σιμοποιούμενων ακινήτων των ξενοδοχειακών επιχει­ρήσεων οποιασδήποτε μορφής υπάγεται σε φόρο με συντελεστή 0,33%. Για την περίπτωση αυτή δεν έχει εφαρμογή το ελάχιστο όριο του ενός (1) ευρώ ανά τε­τραγωνικό μέτρο των κτισμάτων.