Ν. 3842: Άρθρο 31 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων νομικών προσώπων Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Καταργήθηκε με το άρθρο 13 του 4223/2013

Ως φορολογητέα αξία του ακινήτου ή του εμπράγ­ματου σε αυτό δικαιώματος για τα νομικά πρόσωπα λαμβάνεται η αξία η οποία προσδιορίζεται από τις δι­ατάξεις των άρθρων 41 και 41Α του ν. 1249/1982 (ΦΕΚ 43 Α'), όπως ισχύει, όπου εφαρμόζεται το σύστημα του αντικειμενικού προσδιορισμού, και από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1521/1950 (ΦΕΚ 245 Α'), όπως ισχύει, στις λοιπές περιπτώσεις.