Ν. 3842: Άρθρο 22 Συντελεστές του φόρου μεταβίβασης ακινήτων

 

1.  Η περίπτωση Γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 1587/1950 (ΦΕΚ 294 Α') αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ) Σε κάθε άλλη περίπτωση σε 8% για το μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ τμήμα της αξίας και σε 10% για το πέραν του ποσού αυτού τμήμα της.»

2.  Το ν.δ. 3563/1956 (ΦΕΚ 221 Α') περί των πόρων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας καταργείται.

3.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου μόνου του ν.δ. 317/1969 (ΦΕΚ 211 Α') διαγράφεται η φράση «και της Πυροσβεστι­κής Υπηρεσίας».

4.   Η περίπτωση β' της παραγράφου 2 του άρθρου μόνου του ν.δ. 317/1969 καταργείται και οι περιπτώσεις γ' και δ' αναριθμούνται σε β' και γ' αντίστοιχα.