Ν. 3842: Άρθρο 14 Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου

 

1.  Στην παράγραφο 2 του άρθρου 110 του Κ.Φ.Ε. προ­στίθεται εδάφιο που έχει ως εξής:

«Αν καταβληθεί εφάπαξ το συνολικό ποσό της οφει­λής, που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο με την εμπρόθεσμη δήλωση, παρέχεται έκπτωση ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί του καταβαλλόμενου ποσού.»

2.  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ­ουν για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2010 και επομένων.

3.  Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 111 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Από το ποσό που βεβαιώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εκπίπτει ο φόρος που πα­ρακρατείται στην πηγή, εφόσον συντρέχει περίπτωση, καθώς και ο φόρος που καταβάλλεται με βάση τις δια­τάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 13.»