Ν. 3833: Άρθρο 4 Αναπροσαρμογή χρηματοδότησης ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ

 

Η κατά το έτος 2010 και εφεξής χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων ΟΑΠ-ΔΕΗ και ΤΑΠ-ΟΤΕ που προ­βλέπεται στο άρθρο 34 του ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α) και 26 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 197 Α') δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το προβλεπόμενο στον προϋπολογισμό του έτους 2010 ποσό, μειωμένο κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Τα διοικητικά συμβούλια των παραπάνω ασφαλιστικών ταμείων υποχρεούνται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να προβούν με απόφασή τους, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών, σε αναπροσαρμογή των παροχών, ώστε να προκύπτει ισοσκελισμένος προϋπολογισμός.

Αν τα Δ.Σ. δεν προβούν στην πιο πάνω ενέργεια, αναπροσαρμόζονται οι ασφαλιστικές παροχές των ταμείων αυτών με κοινή απόφαση των Υπουργών Ερ­γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Οικονομικών.