Ν.3833: Άρθρο 15 Ειδικός φόρος κατανάλωσης ενεργειακών προϊόντων

 

1. Οι περιπτώσεις α' μέχρι και ιβ', καθώς και οι περι­πτώσεις κα' και κστ' του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α'), όπως τροπο­ποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:

*01000401 503100016*

01000401503100016

ειδοσ

κωδικοσ συνδυασμενησ

ονοματολογίας (σ.ο.)

ποσο φορου σε ευρω

μοναδα επιβολησ

α) Βενζίνη με μόλυβδο

27101151 και 27101159

621

1.000 λίτρα

β) βενζίνη χωρίς μόλυβδο -με αριθμό οκτανίων μέχρι και 96,5

- με αριθμό οκτανίων μεγαλύτερο των 96,5

27101141 και ΕΧ27101145

ΕΧ2710 1145 και 27101149

610

1.000 λίτρα

γ) Βενζίνη χωρίς μόλυβδο με την προσθήκη ειδικών προσθέτων, που ττροορίζεται να χρησιμοποιηθεί, προσφέρεται προς πώληση ή και χρησιμοποιείται ως ισοδύναμο καύσιμο αντί της μολυβδούχου βενζίνης των κωδικών της Σ.Ο. 2710 11 51 και 2711 1159

27101141, 27101145 και 27101149

610

1.000 λίτρα

δ) Βενζίνη αεροπλάνων

27101131

637

1.000 λίτρα

ε) Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων τύπου βενζίνας

27101170

. .637 .. .

. 1.000 λίτρα

στ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

27101941 27101945 και 271019 49

382

1.000 λίτρα

ζ) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

27101941 27101945 271019 49

382

Ι.ΟΟΟλίτρα

η) Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται για χρήσεις άλλες από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις στ) και ζ)

2710 19 41 2710 19 45 και 271019 49

362

Ι.ΟΟΟλίτρα

θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (FUEL OIL-Μαζούτ)

27101961 27101963 27101965 271019 69

19

1 ,ΟΟΟχιλιόγραμμα

ι) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων

2710 19 21 και 271019 25

410

Ι.ΟΟΟλίτρα

ια) Φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης

2710 19 21 και 271019 25

410

1 ,ΟΟΟλίτρα

ιβ) Φωτιστικό πετρέλαιο {κηροζίνη), που χρησιμοποιείται για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις παραπάνω περιπτώσεις ι) και ια)

2710 19 21 και 27101925

410

Ι.ΟΟΟλίτρα

κα) Ηλεκτρική ενέργεια

2716

 

 

- για επιχειρηματική χρήση

 

2,5

MWh

- για μη επιχειρηματική χρήση

 

5

MWh

κστ) Βιοντήζελ από μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων, όπως ορίζεται με την απόφαση Α.Χ.Σ. 334/2004, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο κινητήρων, είτε αυτούσιο είτε σε ανάμιξη με πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) της παραπάνω I περίπτωσης στ')

3824 90 99

382

1 ,ΟΟΟλίτρα

2.  Η περίπτωση δ' του πίνακα της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 καταργείται.

3.  Μετά την παράγραφο 7 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 8, ως ακολούθως:

«8. Για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης κα' του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του ν. 2690/2001 ως «επιχειρηματική χρήση» νοείται η χρήση από μία επιχείρηση ικανή να λειτουργήσει αυτόνομα από οργανωτική άποψη, η οποία διενεργεί ανεξαρτήτως και οπουδήποτε την παροχή αγαθών και υπηρεσιών όποιος και να είναι ο σκοπός ή τα αποτελέσματα αυτών των οικονομικών δραστηριοτήτων. Με απόφαση του Υπουρ­γού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του ειδικού φόρου κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προσδιορίζονται, τα στοιχεία που διαβιβάζονται από τους διανομείς ηλεκτρικής ενέργειας και τον Διαχει­ριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ) στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και η συχνότητα και ο τρόπος διαβίβασής τους.»

4.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001 προστίθεται περίπτωση ι' ως ακολούθως:

«ι) Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται και χρησιμοποιείται για ιδία χρήση, εφόσον προέρχεται από αιολική, ηλιακή, γεωθερμική, παλιρροϊκή ενέργεια και ενέργεια κυμάτων.»

5.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001

αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Η βεβαίωση και είσπραξη του φόρου ενεργείται με παραστατικό έγγραφο, το οποίο υποβάλλεται από τον υπόχρεο στην αρμόδια αρχή και από την ημερομηνία αποδοχής του αποτελεί τίτλο υπέρ του Δημοσίου. Το παραστατικό αυτό καταρτίζεται με ευθύνη του υπόχρε­ου και το περιεχόμενό του ελέγχεται και επαληθεύεται κατά τα οριζόμενα σε ειδικές προς τούτο διατάξεις.»

6.  Μετά την παράγραφο 6 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 προστίθεται νέα παράγραφος 7, ενώ η ήδη υπάρχουσα παράγραφος 7 αναριθμείται σε 8.

«7. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που αναλογεί στην ηλεκτρική ενέργεια βεβαιώνεται και εισπράττεται από την αρμόδια αρχή, βάσει των εκδιδόμενων από τον διανομέα ή τον αναδιανομέα φορολογικών στοιχείων επί των οποίων προσδιορίζονται η μονάδα μέτρησης και οι ποσότητες που παραδίδονται, το αργότερο μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση των ανωτέρω σχετικών φορολογικών στοιχείων.

Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγμή ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και κάθε άλλη σχετική επιβάρυνση. Κατ' εξαίρεση προκειμένου για την ηλε­κτρική ενέργεια ο Φ.Π.Α. υπολογίζεται με τον οικείο φορολογικό συντελεστή επί του ποσού του ειδικού φό­ρου κατανάλωσης.»