Ν. 3296: Άρθρο 2 Έκπτωση δαπανών από το εισόδημα

 

1.  Στην περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στη δαπάνη της περίπτωσης αυτής περιλαμβάνεται και η δαπάνη του πρώτου εδαφίου για ασφάλιση τέκνου, από αυτά που ορίζονται στο άρθρο 7, η οποία καταβάλλεται ετησίως από γονείς που βρίσκονται σε διάζευξη, στην πε­ρίπτωση που δεν συνοικούν μαζί του.»

2.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστί­θεται περίπτωση γ', ως εξής:

«γ) Το ποσό του μισθώματος που καταβάλλει ο φορο­λογούμενος: αα) για κύρια κατοικία δική του και της οικο- γένειάς του, εφόσον η ηλικία του είναι μέχρι σαράντα (40) ετών και εγκαθίσταται ή μετακινείται εκτός των νομών Ατ­τικής και Οεσσαλονίκης. Η έκπτωση παρέχεται για τα πρώτα πέντε (5) έτη της εγκατάστασής του, και ββ) για τη μίσθωση κύριας κατοικίας από υπάλληλο στον τόπο που μετατίθεται εφόσον εκμισθώνει ιδιόκτητη κατοικία του σε άλλο τόπο. Το ποσό του μισθώματος των περιπτώσεων αυτών που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα τριακόσια (300) ευρώ μηνιαίως. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα.»

3.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. προστί­θεται περίπτωση στ' ως εξής:

«Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης που κα­ταβλήθηκε από τον υπόχρεο για την αγορά μεριδίων με­τοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού, εφόσον αυτά δεν μεταβιβαστούν για τρία (3) έτη από την αγορά τους.

Το ποσό της έκπτωσης αφαιρείται από το συνολικό ει­σόδημα του έτους μέσα στο οποίο συμπληρώνονται τα τρία (3) έτη από την αγορά τους και δεν μπορεί να υπερ­βεί το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ συνολικά κα­τά φορολογούμενο. Προϋπόθεση της έκπτωσης είναι το ποσό της δαπάνης για την αγορά των μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων να μην προέρχεται από ρευστοποιήσεις ήδη υπαρχόντων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαί­ων, αλλά από νέα κεφάλαια. Όταν αγοράζουν αμοιβαία κεφάλαια από κοινού περισσότερα πρόσωπα, το ποσό έκ­πτωσης των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό τους.

Με τις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις η έκπτωση αυτή πα­ρέχεται και επί αγοράς μεριδίων μετοχικών και μεικτών αμοιβαίων κεφαλαίων εσωτερικού που είναι συνδεδεμένα με ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής.

Οι διατάξεις αυτές ισχύουν για αγορές μεριδίων αμοι­βαίων κεφαλαίων που πραγματοποιούνται από 1.1.2005 έως 31.12.2009. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών μπορεί να παρατείνεται η χρονική περίο­δος ισχύος.»

4.  Στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορο­λογίας Εισοδήματος προστίθεται περίπτωση ζ', ως εξής:

«ζ) Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της δαπάνης είτε για την αλλαγή εγκατάστασης χρήσης καυσίμου από πε­τρέλαιο σε φυσικό αέριο είτε για νέα εγκατάσταση φυσι­κού αερίου, ηλιοθερμικών και φωτοβολταϊκών συστημά­των. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβεί τα πε­ντακόσια (500) ευρώ.»

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Ε. αντικαθί­σταται ως εξής:

«3. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα, οι δαπάνες των περιπτώσεων β', γ', δ', ε', στ' και ζ' της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 που αφορούν την ίδια, καθώς και της παραγράφου 2, που αφορούν τα τέκνα της από προηγού­μενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλικους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγ­γενείς της μέχρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της εισόδημα.»