Ν. 3091: Άρθρο 1 Φορολογική κλίμακα - Μειώσεις φόρου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

 

1. Οι παράγραφοι 3, 4, 5, 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 2238/1994 - ΦΕΚ 151/Α') αναριθμούνται σε 5, 6, 7, 8, 9, 10 και 11 αντίστοιχα και οι παράγραφοι 1 και 2 αυτού του άρθρου αντικαθί­στανται ως εξής:

«1. Το εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση των δαπανών από το συνολικό εισόδημα του φορολογουμέ­νου υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κατά περίπτωση κλίμακα:

(α) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΙΣΟΩΤΩΝ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

(β) ΚΛΙΜΑΚΑ ΜΗ ΜΙΣΟΩΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Όταν στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου περι­λαμβάνεται και εισόδημα από άλλη πηγή, το επιπλέον αφορολόγητο ποσό των χιλίων εξακοσίων (1.600) ευρώ του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α), σε σχέση με το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (β), περιορίζεται στο ποσό του μισθού ή της σύνταξης που δηλώνεται, εφόσον το ποσό του μισθού ή της σύνταξης εί­ναι μικρότερο από το επιπλέον αυτό αφορολόγητο ποσό.

2.  Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου των κλι­μάκων (α) και (β) της παραγράφου 1 αυξάνεται κατά χίλια (1.000) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ εάν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά δέκα χιλιάδες (10.000) ευ- ρώ εάν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά χίλια (1.000) ευρώ για καθένα τέκνο πάνω από τα τρία.

Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, μειώνει το ποσό του δεύτε­ρου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρί­του κλιμακίου.

Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο από το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφο­ρά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφο­ρολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.

3.  Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλί­μακα της προηγούμενης παραγράφου μειώνεται ως εξής:

α) Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνο­λικού ετήσιου ποσού των εξόδων ιατρικής και νοσοκομει­ακής περίθαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ.

Ως έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης θεω­ρούνται μόνο:

αα) Οι αμοιβές που καταβάλλονται για ιατρικές επισκέ­ψεις και εξετάσεις γενικά, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ακτινολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, κα­θώς και η δαπάνη για οδοντοθεραπεία και οδοντοπρο- σθετική,

ββ) τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοση­λευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, στα οποία περι­λαμβάνονται και τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη στο νοσοκομείο ή στην κλινική,

Κλιμάκιο Εισοδή­ματος (ευρώ)

Φορολο­γικός Συ­ντελεστής

%

Φόρος Κλιμα­κίου (ευρώ)

Σύνο Εισοδή­ματος (ευρώ)

λο

Φόρου (ευρώ)

8.400

0

0

8.400

0

5.000

15

750

13.400

750

10.000

30

3.000

23.400

3.750

Υπερβάλλον

40

 

 

 

 

Κλιμάκιο Εισοδή­ματος (ευρώ)

Φορολο­γικός Συ­ντελεστής

%

Φόρος Κλιμα­κίου (ευρώ)

Σύνο Εισοδή­ματος (ευρώ)

λο

Φόρου (ευρώ)

10.000

0

0

10.000

0

3.400

15

510

13.400

510

10.000

30

3.000

23.400

3.510

Υπερβάλλον

40

 

 

 

01003302412020024

γγ) οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλινική ή στο σπίτι,

δδ) η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώμα­τος με τεχνητά μέλη, καθώς και η δαπάνη για την αγορά ή τοποθέτηση στο σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία είναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία του ανθρώ­πινου οργανισμού,

εε) τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασ­σόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των δύο χι­λιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ και πάσχουν από ανία­το νόσημα, καθώς επίσης και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη για την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο των τυφλών, κωφάλαλων ή διανοητικά καθυστερημένων τέ­κνων του φορολογουμένου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα ή τροφεία που καταβάλλονται γι' αυτά τα τέκνα σε ειδικές για την πάθησή τους σχολές ή θεραπευτήρια, στ) ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της δαπά­νης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις περίθαλψης ηλι­κιωμένων, οι οποίες λειτουργούν νόμιμα.

Στις δαπάνες περιλαμβάνονται και οι δαπάνες για έξο­δα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης των προσώ­πων που αναφέρονται στο άρθρο 7 τα οποία συνοικούν με τον φορολογούμενο και παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρη­ση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση με βάση τη γνω­μάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτρο­πής, που εδρεύει σε κάθε νομό, ή είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νομαρχία, στην περίπτωση κατά την οποία έχουν αποκτήσει ετήσιο εισόδημα πάνω από δύο χιλιάδες πε­ντακόσια (2.500) ευρώ, κατά το ποσό που τα έξοδα αυτά υπερβαίνουν το πραγματικό φορολογούμενο ή απαλλασ­σόμενο ετήσιο καθαρό εισόδημα των προσώπων αυτών.

β) Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των εξής δαπανών:

αα) Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται ετη­σίως για κύρια κατοικία του φορολογουμένου και της οι- κογένειάς του. Δεν δικαιούνται την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό επίδομα. Ομοίως, δεν δικαιούνται τη μείωση αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι σύ- ζυγοί τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν έχουν πλήρη κυ­ριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλήρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοι­κίας, η οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμένη. Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και όταν η πιο πά­νω οικία ανήκει εξ αδιαιρέτου είτε στον φορολογούμενο και στη σύζυγό του είτε στον φορολογούμενο και στα τέ­κνα τους που τους βαρύνουν είτε στη σύζυγό του και στα τέκνα τους που τους βαρύνουν.

Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει ετησίως για τα τέκνα του ο φορολογούμενος που μισθώνει κατοι­κίες για την ικανοποίηση των στεγαστικών αναγκών τους, τα οποία φοιτούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκονται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή ή το σχολείο που φοιτούν τα τέ­κνα του και αυτός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σ' αυτή την πόλη. Η περιοχή της Νομαρχίας Αθηνών, οι Δήμοι Βούλας, Βουλιαγμένης της Νομαρχίας Ανατολικής Αττικής, οι Δήμοι Αγίου Ιωάννου Ρέντη, Δραπετσώνας,

Κερατσινίου, Κορυδαλλού, Νίκαιας, Πειραιώς, Περάμα­τος της Νομαρχίας Πειραιά, θεωρείται ως μία πόλη.

Η έκπτωση αναγνωρίζεται, μόνο όταν ο φορολογούμε­νος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις της ετήσιας δήλω­σης φόρου εισοδήματος τον αριθμό φορολογικού μη­τρώου του εκμισθωτή. Αν πρόκειται για εκμισθωτές που δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, μπορεί να αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πλη­ρεξούσιου ή νόμιμου εκπροσώπου τους. Για τους ανήλι­κους εκμισθωτές που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μη­τρώου, αναγράφεται το αντίστοιχο στοιχείο του προσώ­που που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

ββ) Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ' οίκον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή ξένων γλωσ­σών, το οποίο καταβάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο.

Το ποσό της κάθε δαπάνης, επί της οποίας υπολογίζε­ται η μείωση, δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του αφορολόγητου ποσού του πρώτου κλι­μακίου της κλίμακας (α) που ισχύει για μισθωτό χωρίς τέ­κνα.

Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του φόρου οι δαπάνες λαμβάνονται διακεκριμένως για τον φορολο­γούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

Το ποσό της κάθε δαπάνης, η οποία υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μειώνει το φόρο, μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση και με­ρίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του ει­σοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική δήλωση.

γ) Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του πο­σού των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για:

αα) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πι­στωτικούς οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό του ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύ­νουν.

Σε περίπτωση σύναψης νέου δανείου από ένα από τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο με αυτό που χορήγησε το αρχικό δάνειο ή όχι, με σκοπό την εξόφληση από τον υπόχρεο του παλαιού δανείου, οι δε­δουλευμένοι τόκοι του νέου δανείου που αντιστοι- χούν στο τμήμα αυτού που διατέθηκε για την εξόφληση του ανεξόφλητου υπολοίπου του παλαιού στεγαστικού δανεί­ου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρο­νται στο προηγούμενο εδάφιο, αναγνωρίζονται για μείω­ση του φόρου για το χρονικό διάστημα που υπολείπεται από τη χορήγηση του νέου δανείου μέχρι τη λήξη του πα­λαιού δανείου. Για την αναγνώριση της μείωσης πρέπει στο δανειστικό συμβόλαιο του νομικού προσώπου που χορήγησε το νέο δάνειο να αναγράφονται απαραιτήτως ο σκοπός του δανείου, το ανεξόφλητο ποσό του παλαιού δανείου, ο χρόνος λήξης του παλαιού δανείου και ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση με τις ίδιες προϋπο­θέσεις που ίσχυαν και για το παλαιό δάνειο.

ββ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, εφόσον οφείλονται από αυτούς και η

υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί σε ακίνητό τους ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων που τους βαρύνουν.

γγ) Προκαταβολές που χορηγούνται από τα Ταμεία Αλληλοβοηθείας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, κα­τά τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.Δ. 398/1974 (ΦΕΚ 116/Α'), για απόκτηση πρώτης κατοικίας από τους βοηθη- ματούχους αυτών.

Κατά την εφαρμογή των προηγούμενων υποπεριπτώ­σεων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα που τους βαρύ­νουν, έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επι­καρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού μεριδίου, σε άλλη οικία ή οικίες, εφόσον το άθροισμα της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδομή­ντα (70) τ.μ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκο­σι (20) τ.μ. για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.μ. για το τρίτο και καθένα από τα επό­μενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο ή τον άλλο σύζυ­γο. Αν η επιφάνεια της πρώτης κατοικίας υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.μ., το ποσό της δαπάνης που μειώ­νει το φόρο περιορίζεται στο μέρος που αναλογεί επιμε­ριστικά στη μέχρι των εκατόν είκοσι (120) τ.μ. επιφάνεια της κατοικίας.

δδ) Δάνεια που χορηγούνται στον φορολογούμενο από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Τα­χυδρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανι­σμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν, για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμά­των, καθώς και κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χα­ρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί.

Το ποσοστό της μείωσης της περίπτωσης αυτής υπο­λογίζεται στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου ως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.

Το ποσό της δαπάνης της περίπτωσης αυτής δεν πρέ­πει να έχει εκπέσει με βάση άλλη διάταξη του παρόντος.

Οι διατάξεις αυτής της περίπτωσης ισχύουν για τόκους από συμβάσεις δανείων που συνάπτονται, καθώς και προ­καταβολές που χορηγούνται από 1ης Ιανουαρίου 2003 και μετά.

δ) Κατά ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνο­λικού ετήσιου ποσού των οικογενειακών δαπανών, στις οποίες υποβάλλεται ο φορολογούμενος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους βαρύνουν, για αγορά αγαθών και υπηρεσιών γενικώς, εφόσον ο φορολογούμενος ή η σύ- ζυγός του ή και οι δύο δηλώνουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα εβδομήντα πέντε (75) ευρώ και για τους δύο συζύγους.

Δεν συμπεριλαμβάνονται οι παρακάτω κατηγορίες δα­πανών:

αα) αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 των άρ­θρων 8 και 23,

ββ) πραγματικές δαπάνες που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης, σύμ­φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17,

γγ) αυτές που ορίζονται στις προηγούμενες περιπτώ­σεις,

δδ) δαπάνες για αγορά τροφίμων και ποτών, γενικώς, καθώς και καυσίμων,

εε) δαπάνες για ύδρευση, αποχέτευση, συγκοινωνίες, φωταέριο, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτων, καθώς και για δίδα­κτρα σε ιδιωτικά σχολεία. στ) δαπάνες που γίνονται στην αλλοδαπή.

Αν μόνο ο ένας σύζυγος δηλώνει εισόδημα από μι­σθούς ή συντάξεις, ολόκληρο το ποσό της μείωσης αφαι­ρείται από το δικό του φόρο. Αν και οι δύο σύζυγοι δηλώ­νουν εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, το ποσό της μεί­ωσης μερίζεται μεταξύ τους ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός που φορολογείται με τις γενι­κές διατάξεις, όπως δηλώθηκε με την αρχική εμπρόθε­σμη δήλωσή τους και μειώνει το φόρο που προκύπτει γι' αυτούς.

Για τη διενέργεια της μείωσης του φόρου πρέπει το συ­νολικό ποσό των δαπανών που καταβλήθηκε για αγαθά και υπηρεσίες να αναγράφεται στην αρχική εμπρόθεσμη δήλωση.

Τα δικαιολογητικά των δαπανών αυτής της περίπτωσης δεν συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδή­ματος, αλλά φυλάσσονται από τον υπόχρεο, για την επί- δειξή τους στην αρμόδια φορολογική αρχή, για τρία (3) έτη από το τέλος του οικείου οικονομικού έτους.

ε) Για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον αυτός προσφέρει υπηρε­σίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απέκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δω­δεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Οεσπρω- τίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, κατά τριάντα (30) ευρώ για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

4. Για τη σύζυγο η οποία έχει εισόδημα στο οποίο προ­κύπτει φόρος, οι μειώσεις των περιπτώσεων α' και γ' της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν την ίδια και των περιπτώσεων α' και ε' της προηγούμενης παραγρά­φου που αφορούν τα τέκνα της από προηγούμενο γάμο, τα χωρίς γάμο τέκνα της, τους γονείς της και τους ανήλι­κους ορφανούς από πατέρα και μητέρα συγγενείς της μέ­χρι το δεύτερο βαθμό, αφαιρούνται από το δικό της φόρο που προκύπτει με βάση την κλίμακα.

Όταν λόγω θανάτου του ενός από τους συζύγους υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις, αν στο εισόδημα του ενός συζύγου δεν προκύπτει φόρος ή ο φόρος που προ­κύπτει είναι κατώτερος από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων α' έως ε' της προηγούμενης παρα­γράφου, το άθροισμα αυτών ή η διαφορά που προκύ­πτει δεν μειώνει το φόρο του άλλου συζύγου. Στην πε­ρίπτωση αυτή μειώνουν το φόρο του άλλου συζύγου τα ποσά των μειώσεων που αφορούν τα έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης του ενός συζύγου και των λοιπών προσώπων που συνοικούν μαζί του και τον βα­ρύνουν.

Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώ­σεων α', β', δ' και ε' της προηγούμενης παραγράφου που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βα­ρύνουν, τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περι­πτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει, μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.

Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για το φορολογούμενο και τη σύζυγό του, η δια­φορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.

Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτε­λεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.»

2.  Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 5 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθίστανται ως εξής:

«5. Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και ει­σόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο ει­σόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμισι τοις εκατό (1,5%). Το ποσό του συμπληρωματικού φόρου αυτής της παραγράφου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το πο­σό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισό­δημα, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως και 4, κατά περίπτωση.»

3.  Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογίας εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

«Αν ο φόρος που εξευρίσκεται με αυτόν τον τρόπο είναι ανώτερος από το φόρο που προκύπτει με βάση τις παρα­γράφους 1 έως και 4, το επιπλέον ποσό φόρου επιστρέ­φεται ύστερα από την υποβολή της σχετικής ετήσιας δή­λωσης φορολογίας εισοδήματος στον προϊστάμενο της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας.»

4.  Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρ­θρου 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος αντικαθί­σταται ως εξής:

«Για την εξεύρεση του φόρου που αναλογεί επιμεριστι­κά στα άλλα εισοδήματα του υποχρέου επιμερίζεται ο φό­ρος που προκύπτει στο συνολικό εισόδημά του, με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 ανάλογα με τα ποσά των αμοιβών του, ως αξιωματικού των εμπορικών πλοίων ή ως ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αερο­πορίας και των εισοδημάτων του από τις κατηγορίες Α' έως Ζ.»

5.  Η παράγραφος 11 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορο­λογίας Εισοδήματος αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Όσοι κατοικούν στην αλλοδαπή και αποκτούν εισό­δημα από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα δεν δικαιού­νται τις μειώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται οι κάτοικοι των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτούν εισόδη­μα στην Ελλάδα πλέον του ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνολικού εισοδήματός τους.»

6.  Στο άρθρο 9 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο­νομικών καθορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση της συνδρομής των προϋποθέσεων για τη μείωση του φόρου που ορίζεται από το άρθρο αυ­τό. Επίσης, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Πρόνοιας καθορίζονται τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται για την απόδειξη του ποσοστού αναπηρίας. Με τις αποφάσεις των προη­γούμενων εδαφίων ορίζεται επίσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

7.  Όπου στις κείμενες διατάξεις γίνεται αναφορά στην κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φο­ρολογίας Εισοδήματος εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κλίμακα (α) ή (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του Κώ­δικα αυτού, όπως τέθηκαν με την παράγραφο 1 του άρ­θρου 1 του νόμου αυτού.

βββ