Κ.Φ.Ε. Ν. 2238/94 Άρθρο 98 Επιβολή του φόρου

 

Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται από κάθε νομικό πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 101.