Κ.Φ.Ε. Ν. 2238/94 Άρθρο 112 Επιβράβευση ειλικρινείας καταργήθηκε

 καταργήθηκε με την παρ 7 του άρθρου 1 του ν. 2459/1997

Οι διατάξεις του άρθρου 73 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα των περιπτώσεων α' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 101.