Ν.4141/2013 Άρθρο 5 Ορισμοί ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΠΑΡΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Για τους σκοπούς των διατάξεων των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος νόμου νοούνται ως:
α) «Κινητές αξίες»: οι κινητές αξίες των περιπτώσε­ων α' και β' της παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007, μερίδια ή μετοχές Ο.Σ.Ε.Κ.Α. του ν. 4099/2012, καθώς και τα μερίδια Α.Κ.Ε.Σ. του ν. 2992/2002 που απο­τελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή σε Πολυμελή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης (Π.Μ.Δ.).
β) «Οργανωμένη Αγορά»: οργανωμένη αγορά κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτου κράτους που διέπεται από ισοδύναμους κανόνες εποπτείας .
γ) «Πολυμερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης»: Πολυ­μερής Μηχανισμός Διαπραγμάτευσης κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) «Χαρτοφυλάκιο Ασφαλείας»: το σύνολο της πα­ρεχόμενης από επενδυτή ασφαλείας, αποτελούμενης από κινητές αξίες ή και μετρητά προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή πίστωσης από την ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα για την εξόφληση του τιμήματος αγοράς κινη­τών αξιών.
ε) «Περιθώριο»: η διαφορά μεταξύ της τρέχουσας αξί­ας των κινητών αξιών που περιέχονται στο χαρτοφυλά­κιο ασφάλειας και του χρεωστικού υπολοίπου.
στ) «Αρχικό περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο θα πρέπει να υφίσταται προκειμένου να πραγματοποι­ηθεί συγκεκριμένη αγορά κινητών αξιών με πίστωση, συμπεριλαμβανομένης της αξίας της εν λόγω αγοράς.
ζ) «Διατηρητέο περιθώριο»: το ελάχιστο περιθώριο ως ποσοστό επί του χαρτοφυλακίου ασφαλείας, το οποίο πρέπει να υφίσταται οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της πιστωτικής σύμβασης.
η) «Έλλειμμα Περιθωρίου»: το ποσό κατά το οποίο το περιθώριο υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο Αρχικό ή Διατηρητέο περιθώριο.