Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 8/20.1.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 5 του Ν.4225/2014, αναφορικά με την ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ και την ενοποίηση των ποσοστών εισφοράς και των ασφαλιστικών αποδοχών του ΕΤΕΑ

Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 8/20.1.2014
Σχετ.: α) Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 34/2013 και γενικά έγγραφα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Ε40/810/30.12.2013 και Ε40/16/17.1.2014.
β) Οι υπ’ αριθ. Φ80020/οικ.36224/1188/7.1.2014 και Φ80020/οικ.36225/1183/7.1.2014 εγκύκλιοι της ΓΓΚΑ.
γ) Το με υπ’ αριθ. 3405/1354/010/17.1.2014 έγγραφο του ΕΤΕΑ.
Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 1 και 5 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α’/7.1.2014) «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», σύμφωνα με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα που αφορούν, μεταξύ άλλων, την ένταξη στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ.
Επίσης, σας κοινοποιούμε το υπ’ αριθ. 3405/1354/010/17.1.2014 έγγραφο του ΕΤΕΑ προς ενημέρωση – εφαρμογή και σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:
Α. ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗΝ ΑΠΔ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΥΠΕΡ ΕΤΕΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ανωτέρω νόμου ο εργοδότης, για τους μισθωτούς του που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται από 1.12.2013 να δηλώνει τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ στην ΑΠΔ που υποβάλλει γι’ αυτούς στο ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.2971/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν.4111/2013).
Στην έννοια «για τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ» νοούνται οι μισθωτοί που ασφαλίζονται στους Κλάδους ή Φορείς, που το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εισπράττει ή συνεισπράττει (σύνταξη, ασθένεια, συνεισπραττόμενα).
Την υποχρέωση αυτή δηλαδή να δηλώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ, που καταβάλλουν για λογαριασμό τους, στην ΑΠΔ, έχουν και οι ήδη αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι του ΕΤΕΑ (κρεοπώλες – εκδοροσφαγείς, χημικοί, εκπαιδευτικοί ιδιωτικής Γενικής εκπαίδευσης που είναι ιδιοκτήτες εκπαιδευτηρίων, ηλεκτρολόγοι).
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ανωτέρω νόμου, από 1.12.2013 εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφορών και οι ασφαλιστικές αποδοχές των μέχρι 31.12.1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του ΕΤΕΑ, με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς.
Επομένως, οι εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ όλων των μισθωτών, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, θα υπολογίζονται σε ποσοστό:
- 6% (3% ασφαλισμένου + 3% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται στον κλάδο ΜΙΚΤΑ.
- 8% (4,25% ασφαλισμένου + 3,75% εργοδότη), για όσους ασφαλίζονται κατά τον Κανονισμό ΒΑΕ,
επί του συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζόμενου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.2084/1992, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 22 του Ν.3232/2004 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4024/2011.
Ως γνωστό, με τις διατάξεις της υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012, εναρμονίστηκε το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών των «παλαιών» μισθωτών ασφαλισμένων, με εκείνο των «νέων» μισθωτών ασφαλισμένων και κατά συνέπεια, για όλους τους ασφαλισμένους των Φορέων Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης, από 1.1.2013 οι εισφορές καταβάλλονται για κάθε ημέρα εργασίας επί αποδοχών μέχρι του 1/25 του οκταπλασίου του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλή Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ), αναπροσαρμοζόμενου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων, δηλαδή μέχρι ημερήσιου μισθού: 221,742 ευρώ για 1 ημέρα ασφάλισης, 443,484 ευρώ (2 x 221,742) για 2 ημέρες ασφάλισης κ.λπ. και 5.543,55 ευρώ για 25 ημέρες ασφάλισης (Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 13/2013 και γενικό έγγραφο Α40/20/13.6.2008).
Εξαίρεση: Από την πλήρη εναρμόνιση των ασφαλιστέων αποδοχών των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ εξαιρούνται οι μισθωτοί του Δημοσίου που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του Ν.4151/2013, δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση τις δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
Για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, τα ενιαία από 1.12.2013 ποσοστά εισφορών (3% εργοδότη + 3% ασφαλισμένου) για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, θα υπολογίζονται μέχρι 31.12.2015 επί των ασφαλιστέων – συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί στις 31.10.2011, πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου (Εγκύκλιος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 29/2012).
2. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 καθορίζονται ενιαία ποσοστά, από 1.12.2013, πρόσθετης ειδικής εισφοράς για τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑ, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993, ως εξής:
- Ποσοστό 2% (1,25% ασφαλισμένου + 0,75% τον εργοδότη), για τους υπαγόμενους σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα.
- Ποσοστό 3% (1% ασφαλισμένου + 2% εργοδότη), για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ.
Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου νόμου προβλέπεται ότι οι εισφορές των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων στο ΕΤΕΑ (κρεοπώλες – εκδοροσφαγείς, χημικοί, εκπαιδευτικοί ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης που είναι ιδιοκτήτες εκπαιδευτηρίων, ηλεκτρολόγοι), υπολογίζονται σε ποσοστό 6% (ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993), επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία καταβάλλουν εισφορές στον οικείο φορέα Κύριας Ασφάλισης (ΟΑΕΕ, τ.ΤΣΜΕΔΕ) και βαρύνει τους ασφαλισμένους.
Διευκρινίζεται ότι, στην έννοια αυτοτελώς απασχολούμενοι ηλεκτρολόγοι νοούνται (οδηγίες έχουν δοθεί με την εγκύκλιο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 85/15.9.2008, σελ. 3-6):
α) οι αυτοτελώς απασχολούμενοι αδειούχοι ηλεκτροτεχνίτες ή εγκαταστάτες,
β) τα μέλη της Διοίκησης των επαγγελματικών σωματείων των ηλεκτροτεχνιτών ή ενώσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της θητείας τους και εφόσον δεν ασφαλίζονται κατά τον αυτό χρόνο υποχρεωτικά στο τ.ΤΕΑΗΕ, λόγω παροχής εξαρτημένης εργασίας και είχαν υπαχθεί προαιρετικά στην ασφάλιση του τ.ΤΕΑΗΕ μέχρι την 1.6.2008 (ημερομηνία ένταξης του ΤΕΑΗΕ στο τ.ΕΤΕΑΜ).
Ως εκ τούτου, με την ανωτέρω ρύθμιση εναρμονίζονται από 1.12.2013 τα ποσοστά εισφορών και η βάση υπολογισμού για όλους τους ήδη ασφαλισμένους αυτοαπασχολούμενους του ΕΤΕΑ, ανεξάρτητα αν έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993.
Εφιστούμε την προσοχή σας στο ότι, όπως προκύπτει από την γραμματική διατύπωση του νόμου, η εν λόγω διάταξη αφορά μόνο τους αυτοαπασχολούμενους που είναι ήδη ασφαλισμένοι στους ενταχθέντες Φορείς Επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ (τ.ΕΤΕΑΜ, τ.ΤΕΑΧ, τ.ΤΕΑΕΙΓΕ), καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 37 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’), στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά οι νεοπροσλαμβανόμενοι μισθωτοί και οι ήδη ασφαλισμένοι των εντασσόμενων Ταμείων – Τομέων ή Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης στο ΕΤΕΑ.
Ως εκ τούτου, τα πρόσωπα της ανωτέρω κατηγορίας, τα οποία δεν είναι ήδη ασφαλισμένοι για επικουρική ασφάλιση στο ΕΤΕΑ, δεν θα απογράφονται στο Μητρώο Εργοδοτών ή Ασφαλισμένων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. (γενικά έγγραφα Ε40/810/30.12.2013 και Ε40/16/17.1.2014).
Δ. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Από την έναρξη ισχύος του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, δηλαδή από 1.12.2013 καταργείται, για λόγους κωδικοποίησης και αποφυγή παρερμηνειών, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α’), για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ, καθώς και κάθε άλλη αντίθετα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη (γενική, ειδική ή καταστατική).
Προσοχή: Επειδή, σύμφωνα και με τα ανωτέρω εκτεθέντα, από 1.12.2013 εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφορών και οι ασφαλιστικές αποδοχές των μέχρι 31.12.1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών του ΕΤΕΑ, με τις ήδη ισχύουσες για τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς και από την ίδια ημερομηνία καταργείται κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα διάταξη, οι ασφαλιστικές εισφορές, των «παλαιών» ασφαλισμένων του τ. ΤΕΑΠΕΤΕ, υπέρ ΕΤΕΑ, που κατατίθενται στον λογαριασμό 85492799 της Εμπορικής Τράπεζας, για μισθολογική περίοδο απασχόλησης από 12/2013 και εντεύθεν, θα εισπράττονται (από 1.1.2014) μέσω των υποκαταστημάτων ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή μέσω των τραπεζικών υποκαταστημάτων. Από 17.1.2014 ο ανωτέρω λογαριασμός απενεργοποιείται.
Με την παρ. 2 του άρθρου 1 ορίζεται ότι «με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου και μετά από γνώμη των Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΕΑ, του ΤΑΠΙΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία, το ύψος της αποζημίωσης – προμήθειας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για το σχετικό έργο, καθώς επίσης ρυθμίζεται και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου».
Συνεπώς, μετά την έκδοση της ανωτέρω αναφερόμενης υπουργικής απόφασης, θα δοθούν οδηγίες για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων και ιδιαίτερα για την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών και την συμπλήρωση της ΑΠΔ.
Περαιτέρω διευκρινίσεις και οδηγίες επί των διατάξεων του ΕΤΕΑ (υπαγωγή στην ασφάλιση, κ.λπ.), θα παρέχονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα, τηλ.: 210-3275000.

- Έγγραφο ΕΤΕΑ: 3405/1354/010/17.1.2014
Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 1 και 5 του Ν.4225/2014 (ΦΕΚ 2/Α’)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2/Α’/7.1.2014, δημοσιεύτηκε ο Ν.4225/2014, «Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Στο άρθρο 1 του νόμου ρυθμίζεται η ένταξη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ).
Στο άρθρο 5 καθορίζονται ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστέες αποδοχές για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, παλαιούς και νέους (υπαγωγή στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993).
Συγκεκριμένα:
1. Με το άρθρο 1 του Ν.4225/2014 επέρχονται οι εξής μεταβολές:
1.1. Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι για μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του ΕΤΕΑ από 1.12.2013, δηλώνονται από τον εργοδότη υποχρεωτικά στην ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Την ίδια υποχρέωση έχουν και οι αυτοαπασχολούμενοι ήδη ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ, δηλαδή κρεοπώλες, εκδοροσφαγείς, ηλεκτρολόγοι, χημικοί, εκπαιδευτικοί ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης (που είναι ιδιοκτήτες εκπαιδευτηρίων). Οι ανωτέρω θα δηλώνουν ως εργοδότες δια της ΑΠΔ την ασφάλιση τους στο ΕΤΕΑ. Για τον λόγο αυτό πρέπει να απογραφούν στα υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σχετ. το γενικό έγγραφο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ε40/810/30.12.2013).
Ως εκ τούτου, από 1.12.2013 ισχύει η δήλωση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ δια της ΑΠΔ, σύμφωνα με την ισχύουσα για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπ’ αριθ. Φ21/544/28.3.2002 (ΦΕΚ 414/Β’) υπουργική απόφαση «Κανονισμός διαδικασιών ασφάλισης για την εφαρμογή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης».
Επισημαίνεται ότι η ένταξη μισθωτών στην ΑΠΔ αφορά μόνο όσους υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
1.2. Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, η οποία εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του νόμου, μετά από γνώμη των Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΕΤΕΑ, καθορίζεται ο τρόπος και ο χρόνος είσπραξης και απόδοσης των ασφαλιστικών εισφορών στα οικεία ταμεία και ρυθμίζεται κάθε άλλο ειδικό θέμα ή λεπτομέρεια σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω άρθρου.
Κατά συνέπεια, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, θα εκδοθεί υπουργική απόφαση που θα ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη δήλωση και την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ δια της ΑΠΔ του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
2. Με το άρθρο 5 του Ν.4225/2014:
α) Καθορίζονται ενιαία ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστέες αποδοχές για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑ, παλαιούς και νέους (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993), τα οποία εναρμονίζονται με τα ήδη ισχύοντα ποσοστά και ασφαλιστέες αποδοχές για τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς του ΕΤΕΑ.
β) Καθορίζεται το ποσοστό εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ και η βάση υπολογισμού του.
γ) Καταργούνται διατάξεις που προέβλεπαν διαφορετικά ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών.
Ειδικότερα, κατά παράγραφο προβλέπονται τα εξής:
2.1. Παράγραφος 1 (Ασφαλιστικές εισφορές μισθωτών)
Με τις διατάξεις της παρ. 1 εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη και οι ασφαλιστέες αποδοχές των μέχρι 31.12.1992 (παλαιών) ασφαλισμένων μισθωτών με τα ήδη ισχύοντα για τους από 1.1.1993 (νέους) ασφαλισμένους μισθωτούς.
Σημειώνεται ότι στο ΕΤΕΑ, το οποίο λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικονομική οργάνωση, έχουν ενταχθεί οι ακόλουθοι φορείς επικουρικής ασφάλισης:
- Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ).
- Οι Τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (ΤΕΑΙΤ), ΤΕΑΥΕΚ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΕΙΓΕ, ΤΕΑΥΝΤΠ και ΤΕΑΧ.
- Το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ) και οι Τομείς αυτού ΤΕΑΠΟΚΑ και ΤΑΔΚΥ.
- Το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση.
- Οι Τομείς ΤΕΑΠ-ΕΛΤΑ, ΤΕΑΠ-ΕΡΤΤ, ΤΕΑΠ-ΟΤΕ και ΤΕΑΠ-ΕΤΒΑ του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και
- Ο Κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του.
2.1.1. Με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 προβλέπεται ότι, από 1.12.2013 οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ για όλους τους μισθωτούς ασφαλισμένους, ανεξαρτήτως αν υπήχθησαν για πρώτη φορά στην ασφάλιση πριν ή μετά την 01.01.1993, υπολογίζονται σε ποσοστό 3% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3% για τον εργοδότη (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου) επί των πάσης φύσεως αποδοχών του εργαζομένου, οι οποίες κατά μήνα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το εκάστοτε ισχύον ανώτατο όριο (πλαφόν), το οποίο έχει διαμορφωθεί για το έτος 2013 σε 5.543,55 ευρώ.
Τα ως άνω οριζόμενα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών και ασφαλιστέες αποδοχές, ισχύουν ήδη για τους νεοπροσλαμβανόμενους μισθωτούς που ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑ (άρθρο 38 παρ. 1 του Ν.4052/2012), για όλους τους από 1.1.1993 μισθωτούς ασφαλισμένους στο ΕΤΕΑ (άρθρο 31 παρ. 1 και 2 του Ν.2084/1992), καθώς και για την πλειονότητα των ασφαλισμένων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, όπως π.χ. του τέως ΕΤΕΑΜ.
Από την πλήρη εναρμόνιση των ασφαλιστέων αποδοχών των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ εξαιρούνται οι μισθωτοί του δημόσιου τομέα που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’), όπως έχει τροποποιηθεί με τις παρ. 6β και 6γ του άρθρου 4 του Ν.4151/2013. Δηλαδή οι δημόσιοι υπάλληλοι που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
Για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, τα καθοριζόμενα από 1.12.2013 ποσοστά εισφορών (3% ο εργοδότης και 3% ο ασφαλισμένος) για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, θα υπολογίζονται μέχρι 31.12.2015 επί των ασφαλιστέων – συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011, πριν την εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου.
2.1.2. Με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 καθορίζονται ενιαία ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους μισθωτούς του ΕΤΕΑ από 1.12.2013, ως εξής:
- Ποσοστό 2% για τους υπαγόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, εκ του οποίου 1,25% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,75% τον εργοδότη.
- Ποσοστό 3% για τους απασχολούμενους σε υπόγειες στοές μεταλλείων – λιγνιτωρυχείων, σε υποθαλάσσιες εργασίες, καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και δίκτυα της ΔΕΗ, εκ του οποίου 2% βαρύνει τον εργοδότη και 1% τον ασφαλισμένο.
Με την εν λόγω ρύθμιση εφαρμόζονται από 1.12.2013, για τους παλαιούς (πριν την 1.1.1993) ασφαλισμένους μισθωτούς όλων των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων, τα ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς που ήδη ισχύουν για τους νέους (από 1.1.1993) ασφαλισμένους μισθωτούς φορέων επικουρικής ασφάλισης (βάσει του άρθρου 32 παρ. 1 του Ν.2084/1992) και για όλους τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΕΑΜ (βάσει του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν.4075/2012).
2.2. Παράγραφος 2 (Ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχολούμενων)
Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι από 1.12.2013 το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς των αυτοαπασχολούμενων ήδη ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ υπολογίζεται σε ποσοστό 6% επί της ασφαλιστικής κατηγορίας, στην οποία καταβάλλονται εισφορές στον οικείο φορέα κύριας ασφάλισης. Το σύνολο της εισφοράς βαρύνει τους ασφαλισμένους.
Με τη ρύθμιση αυτή εναρμονίζονται τα ποσοστά εισφοράς και η βάση υπολογισμού τους και για όλους τους αυτοαπασχολούμενους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑ, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για παλαιούς ή νέους ασφαλισμένους (υπαχθέντες στην ασφάλιση πριν ή μετά την 1.1.1993). Επισημαίνεται ότι, η εν λόγω διάταξη αφορά τους αυτοαπασχολούμενους ήδη ασφαλισμένους των ενταχθέντων στο ΕΤΕΑ φορέων επικουρικής ασφάλισης, ήτοι:
α) κρεοπώλες, εκδοροσφαγείς και ηλεκτρολόγους, ασφαλισμένους στο τέως ΕΤΕΑΜ,
β) χημικούς, ασφαλισμένους στο τέως ΤΕΑΧ,
γ) εκπαιδευτικούς ιδιωτικής γενικής εκπαίδευσης (που είναι ιδιοκτήτες εκπαιδευτηρίων), ασφαλισμένους στο τέως ΤΕΑΕΙΓΕ,
καθώς στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ υπάγονται υποχρεωτικά μόνο νεοπροσλαμβανόμενοι μισθωτοί (όχι αυτοαπασχολούμενοι) και οι ήδη ασφαλισμένοι των εντασσόμενων ταμείων – τομέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης (άρθρο 37 παρ. 1 του Ν.4052/2012).
2.3. Παράγραφος 3 (Καταργούμενες διατάξεις)
Από την έναρξη ισχύος του νόμου, δηλαδή από 1.12.2013 καταργείται, για λόγους κωδικοποίησης και αποφυγής παρερμηνειών, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 42/Α’) για τις ασφαλιστικές εισφορές του ΕΤΕΑ, καθώς και κάθε άλλη αντίθετη με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο διάταξη (γενική ή ειδική ή καταστατική).
Συμπερασματικά, από τις διατάξεις του άρθρου 5 προκύπτει:
Από 1.12.2013
1. Ισχύει ενιαία ασφαλιστική εισφορά υπέρ του ΕΤΕΑ για το σύνολο των ασφαλισμένων του, καθοριζόμενη σε ποσοστό 6%, επιμεριζόμενο σε 3% για τον εργοδότη και 3% για τον ασφαλισμένο.
Καταργείται κάθε διαφορετικό ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών, προβλεπόμενο από καταστατικές διατάξεις εντασσόμενων στο ΕΤΕΑ φορέων.
2. Ισχύει ενιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλιστέες αποδοχές) για το σύνολο των ασφαλισμένων του ΕΤΕΑ, καθοριζόμενη στο σύνολο των αποδοχών, η ισχύουσα δηλαδή για τους νέους ασφαλισμένους (πρώτη ασφάλιση μετά την 1.1.1993).
Επιπλέον, για τις ασφαλιστέες αποδοχές ισχύει το πλαφόν των 5.543,55 ευρώ, καταργούμενης κάθε διαφορετικής πρόβλεψης.
Εξαιρούνται της εναρμόνισης των ασφαλιστέων αποδοχών οι δημόσιοι υπάλληλοι που αμείβονται με το νέο μισθολόγιο και υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου ή συνταξιοδοτούνται με βάση δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις. Για την ανωτέρω κατηγορία ασφαλισμένων, τα καθοριζόμενα ποσοστά εισφορών (3% ο εργοδότης και 3% ο ασφαλισμένος) θα υπολογίζονται μέχρι 31.12.2015 επί των πάσης φύσεως ασφαλιστέων αποδοχών (Β.Μ. και πρόσθετες αποδοχές), όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί την 31.10.2011.
3. Ισχύουν ενιαία ποσοστά πρόσθετης ειδικής εισφοράς για το σύνολο των ασφαλισμένων που υπάγονται στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΒΑΕ). Προϋπόθεση υπαγωγής στο καθεστώς των ΒΑΕ για το ΕΤΕΑ αποτελεί η αντίστοιχη ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Κατηγορίες ασφαλισμένων που υπάγονταν στο καθεστώς των ΒΑΕ μόνο για την κύρια ασφάλιση, από 1.12.2013 ασφαλίζονται στα ΒΑΕ υποχρεωτικά και για την επικουρική τους ασφάλιση. Κατηγορίες ασφαλισμένων που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλουν πρόσθετη ειδική εισφορά υπέρ του ΕΤΕΑ μόνο εφόσον εντάσσονται στην κατηγορία των ΒΑΕ. Συνεπώς, κατηγορίες ασφαλισμένων οι οποίες ανήκουν σε ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πλην όμως δεν εντάσσονται στα ΒΑΕ, δεν καταβάλλουν πλέον πρόσθετη ειδική εισφορά υπέρ του ΕΤΕΑ.
4. Οι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι στα τέως ταμεία ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΧ και ΤΕΑΕΙΓΕ, συνεχίζουν την ασφάλισή τους στο ΕΤΕΑ, καταβάλλοντας το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (ποσοστό 6%) επί των αποδοχών – ασφαλιστικών κατηγοριών στις οποίες υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τον φορέα κύριας ασφάλισης τους. Κάθε προηγούμενη διαφορετική πρόβλεψη καταργείται.
Διευκρινίζεται ότι οι κοινοποιούμενες διατάξεις αφορούν μόνο στα ποσοστά των ασφαλιστικών εισφορών και τις αποδοχές επί των οποίων αυτές υπολογίζονται (ασφαλιστέες αποδοχές).
Συνεπώς, ειδικές διατάξεις οι οποίες προβλέπουν επιπλέον καταβολή εισφορών σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ. κράτηση Α’ μισθού) διατηρούνται σε ισχύ.
Μετά την έκδοση της προβλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 1 υπουργικής απόφασης θα εκδοθεί νέα σχετική εγκύκλιος.
Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων και την μέριμνα για την άμεση ενημέρωση των υπόχρεων για την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ του ΕΤΕΑ.