Α.Ν.1819 Άρθρo 1.

 

Περί τρόπου διεξαγωγής των πάσης φύσεως συναλλαγών του Δημοσίου.

Αρθρo 1.

   

"1.Η πληρωμή των πάσης φύσεως οφειλών προς το Δημόσιον ενεργείται υποχρεωτικώς δι`επιταγών, αι οποίαι εκδίδονται απ`ευθείας εις διαταγήν της Υπηρεσίας εις ήν κατά νόμον δέον να γίνη η καταβολή ή επ`ευθείας εις διαταγήν του Ελληνικού Δημοσίου. Αι επιταγαί αύται εκδίδονται είτε υπό των προς πληρωμήν υποχρέων (προσωπικαί επιταγαί), είτε υπό του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, είτε τέλος υπό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Δι`αποφάσεως του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται α) τα ποσά των οφειλών προς το Δημήσιον, άτινα δύνανται να καταβάλλωνται εις τα Ταμεία του Κράτους και τοις μετρητοίς β) η διαδικασία της υπό των Δημοσίων Ταμείων εισπράξεως των επιταγών και της πιστώσεως των οφειλετών και γ) αι οφειλαί αίτινες καταβάλλονται αποκλεστικώς δια τραπεζικών επιταγών".

Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.1 του άρθρου 89 του Ν.1041/1980 (Α 75).

"δ) Αλλοι καθιερωμένοι, στις συναλλαγές, τρόποι πληρωμής." 

Η περ. δ` προστέθηκε με την παρ.1 άρθρ.17 Ν.2992/2002, ΦΕΚ Α 54/20.3.2002.