Ν.3986/2011 Αρθρο 33 Φορολογία ακίνητης περιουσίας, δωρεών και γονικών παροχών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3842/2010 (Α' 58) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:
Κλιμάκιο (€)
Φορολογικός Συντελεστής
κατά Κλιμάκιο
%
Ποσό Φόρου κατά Κλιμάκιο (€)
Σύνολο Φορολογητέας Αξίας (€)
Σύνολο Φόρου (€)
200.000,00
0
0
200.000,00
0
300.000,00
0,2%
600,00
500.000,00
600,00
100.000,00
0,3%
300,00
600.000,00
900,00
100.000,00
0,6%
600,00
700.000,00
1500,00
100.000,00
0,9%
900,00
800.000,00
2400,00
Υπερβάλλον
1%
 
 
 
2.   Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου ισχύ­ουν από την 1η Ιανουαρίου 2011.
3.   Στο άρθρο 38 του ν. 3842/2010 (Α' 58) προστίθεται μετά την παράγραφο 3 νέα παράγραφος 4, ως εξής και η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε 5:
«4. Ειδικά για τα έτη 2010 και 2011, ο φόρος ακίνη­της περιουσίας που αναλογεί στα φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από το χρόνο βεβαίωσής του, καταβάλλε­ται σε τρείς (3) ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες, την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του δεύτερου και του τρίτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του φόρου.»
4.   Στο τέλος της ενότητας Α' του άρθρου 34 του Κώδι­κα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία, που κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (A' 266), προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Δεν θεωρούνται δωρεές ή γονικές παροχές, για την επιβολή του φόρου, οι δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών που συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων, η οποία εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις της περίπτωσης γ' του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., μέχρι του ποσού το οποίο εξαιρείται από αυτές.»
5.   Οι διατάξεις της παραγράφου 5 της ενότητας Α' του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από λαχεία, που κυρώθηκε με το ν. 2961/2001 (Α' 266), όπως προστίθε­ται με τις διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου, εφαρμόζονται στις υποθέσεις φορολογίας δωρεών και γονικών παροχών, στις οποίες η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από 17 Δεκεμβρίου 2010.