Α.Ν.1819 Άρθρο 2.

 

"1.Η πληρωμή των πάσης φύσεως οφειλών του Δημοσίου προς φυσικά ή νομικά εν γένει πρόσωπα ενεργείται υποχρεωτικώς δι`επιταγής εκδιδομένης υπό του ενεργούντος την πληρωμήν Δημοσίου Ταμείου επί της Τραπέζης της Ελλάδος ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

2.Αι κατά τ`ανωτέρω εκδιδόμεναι επιταγαί δύνανται να οποσθογράφωνται μόνον εις διαταγήν ανεγνωρισμένων εν Ελλάδι Τραπεζών, συμμετεχουσών εις το παρά τη Τραπέζη της Ελλάδος λειτουργούν συμψηφιστικόν γραφείον, ή του Ταχυδρομικού Ταμειευτηρίου ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων".

Οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν ως άνω με την παρ.2 του άρθρου 89 του Ν.1041/1980 (Α 75).

3.Δι` αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται τα της εκδόσεως και υπογραφής των εν παραγράφω 1 του παρόντος άρθρου επιταγών ως και τα της ενεργείας των σχετικών λογιστικών εγγραφών. Δι` ομοίων αποφάσεων δύνανται να καθορίζωνται κατηγορίαι οφειλών εξαιρουμένων του κατά την παράγραφον 1 του παρόντος άρθρου τρόπου πληρωμής ως και τα ποσά μέχρι των οποίων πληρωμή οφειλών δύναται να ενεργήται τοις μετρητοίς.