Ν.4172/2013 Αρθρο 110.

1. Οι ρυθμίσεις των παρ. 1α και β προτείνονται, προκειμένου να εξαντληθούν οι δυνατότητες απορρόφησης προσωπικού από τους οριστικούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, με αντιστοίχιση του προσωπικού που υπάρχει στους πίνακες αυτούς προς τις οργανικές θέσεις των υπό στελέχωση Υπηρεσιών Ασύλου, Πρώτης Υποδοχής και Αρχής Προσφυγών κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, ώστε να μπορέσουν να στελεχωθούν οι ως άνω υπηρεσίες, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας. Με τη ρύθμιση της παρ. 1 γ προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης των αποσπάσεων προσωπικού στην Αρχή Προσφυγών και ορίζεται η σχετική διαδικασία.
2. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 2 του παρόντος ανατίθενται επιπρόσθετες αρμοδιότητες στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) ή σε άλλο φορέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη αναφορικά με την προετοιμασία του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020 στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων και ειδικότερα σε ό,τι αφορά την ευθύνη διεξαγωγής διαλόγου πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χάραξη των εθνικών στρατηγικών και προτεραιοτήτων στους τομείς της Εσωτερικής Ασφάλειας, Ασύλου και Μετανάστευσης, ο οποίος θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο 2013, και την αντίστοιχη ευθύνη διαχείρισης της χρηματοδότησης αυτών από τα νέα Ταμεία Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου και Μετανάστευσης κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 13 της Πρότασης Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων [COM(2011) 752 τελικό - 2011/0367 (COD)].
3. Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 3 του παρόντος παρέχεται στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη η δυνατότητα ίδρυσης Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, που διέπονται από τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας και μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών ή από κάθε είδους άλλους πόρους.
4. Με τις παρ. 4 και 5 προτείνονται οι αναγκαίες συμπληρώσεις των διατάξεων του π.δ. 102/2012 (Α' 169), με σκοπό τη δημιουργία ή αναμόρφωση υπαρχουσών υπηρεσιακών δομών για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω θεσμικού πλαισίου, ιδίως με τη σύσταση Τμήματος Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, χωρίς να αυξάνεται ο συνολικός αριθμός των οργανικών θέσεων της Υπηρεσίας.
5. Με την προτεινόμενη παρ. 6 συμπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 αναφορικά με τη σύσταση και λειτουργία ειδικών επιτροπών αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και επεκτείνονται οι ρυθμίσεις αυτές στις επιτροπές της Κ.Υ.Α. Π1/1781/13.4.2005 (Β' 515) αρμοδιότητας του ως άνω υπουργείου.
6. Με την προτεινόμενη παρ. 7 του παρόντος ρυθμίζονται λειτουργικά θέματα των επιτροπών προσφυγών του άρθρου 26 π.δ. 114/2010 (Α' 195) και ιδίως η δυνατότητα ορισμού συντονιστή των επιτροπών αυτών.
7. Με τις προτεινόμενες παρ. 8 και 9 του παρόντος ρυθμίζονται θέματα κάλυψης δαπανών στολών, ατομικού εξοπλισμού, αλλά και επισκευής οχημάτων των εθελοντικών πυροσβεστικών οργανώσεων και εφοδιασμού τους με καύσιμα, μέσω των οικείων ΟΤΑ, προκειμένου να καλυφθούν ελλείψεις και να εξοικονομηθούν δαπάνες στο πλαίσιο οικονομίας κλίμακας.

1. α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012 (Α' 63), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο τέταρτο παρ. 4 του ν. 4084/2012 (Α' 190), η φράση «από 1.1.2009 έως 31.12.2010» αντικαθίσταται από τη φράση «από 1.1.2009 έως 31.12.2012».
β) Η παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 4084/2012 (Α' 190), με τον οποίο κυρώθηκε η από 20.3.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρύθμιση θεμάτων συμβάσεων που αφορούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και Εγκαταστάσεων Κράτησης παράνομα διαμενόντων στη χώρα αλλοδαπών και τρόπο φύλαξης αυτών» (Α' 61), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού της Υπηρεσίας Ασύλου, της Αρχής Προσφυγών και της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής μπορεί να καλύπτονται, με προσωπικό κλάδων ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού η ΔΕ Διοικητικού-Οικονομικού η ΔΕ Διοικητικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Γραμματέων ή ΔΕ Οικονομικών των οριστικών πινάκων διοριστέων του ΑΣΕΠ ή φορέων των οποίων οι πίνακες έχουν ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ με εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4058/2012, όπως αυτή τροποποιείται με το άρθρο αυτό, εφόσον το προσωπικό αυτό δεν έχει διοριστεί κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση του ΑΣΕΠ.»
γ) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 3907/2011 (Α' 7) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών».
2. Στο άρθρο 3 του ν. 3938/2011 (Α' 61) προστίθεται παράγραφος 5, ως ακολούθως:
«5. α) Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ασκεί καθήκοντα στρατηγικού σχεδιασμού χρηματοδότησης στους τομείς της Εσωτερικής Ασφάλειας, του Ασύλου και της Μετανάστευσης κατά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και διαχειρίζεται τα προγράμματα που υπάγονται στους ως άνω τομείς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(i) είναι ο κύριος συνομιλητής της χώρας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα χρηματοδότησης και για λοιπά ζητήματα του Τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων και ειδικότερα των τομέων Εσωτερικής Ασφάλειας, Ασύλου και Μετανάστευσης,
(ii) παρακολουθεί και συντονίζει τον προγραμματισμό και την εφαρμογή του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-2020, μεριμνώντας ιδίως για τη συμβατότητά του με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές και προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της διενέργειας ενός διαλόγου πολιτικής με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
(iii) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου (ΣΔΕ), σύμφωνα με τους κανόνες του Δημοσιονομικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κανονισμός ΕΕ/Ευρατόμ, αριθμ. 965/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στο γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ/Ευρατόμ αριθμ. 1605/2002 του Συμβουλίου) και για την κοινοποίησή του στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
(iν) διαμορφώνει, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το στρατηγικό πλαίσιο επιλεξιμότητας των δράσεων και εκδίδει οδηγίες για την υποστήριξη των τελικών δικαιούχων.
β) Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη μπορεί να ανατίθενται τα καθήκοντα της προηγούμενης παραγράφου, εν όλω ή εν μέρει, στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων ή σε άλλο φορέα, όργανο ή στέλεχος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και να ορίζεται ο τρόπος υποστήριξής του στην άσκησή τους.
γ) Με κοινή απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού συστήνονται γνωμοδοτικές επιτροπές και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα συντονισμού και προγραμματισμού του διαλόγου πολιτικής της προηγούμενης παραγράφου.»
3. Μετά το άρθρο 8 του ν. 3907/2011 (Α' 7) προστίθεται άρθρο 8Α, ως εξής:
«Άρθρο 8Α
Δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες
1. Η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής δύναται να ιδρύει Δομές Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του άρθρου 11 του παρόντος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Οι ως άνω Δομές διέπονται από τον οικείο Κανονισμό Λειτουργίας και μπορούν να χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων, από άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η άλλων ευρωπαϊκών ή διεθνών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών ή από κάθε είδους άλλους πόρους. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, πέραν του Κανονισμού Λειτουργίας, ρυθμίζεται κάθε επιμέρους ζήτημα που αφορά ιδίως τη σύσταση και οργάνωση των ως άνω Δομών Φιλοξενίας, το μόνιμο ή προσωρινό χαρακτήρα τους, τη δυνατότητα ανάθεσης ή συμμετοχής άλλων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών, οπότε συμπράττει ο κατά περίπτωση αρμόδιος Υπουργός, στη δημιουργία, υποστήριξη, στέγαση, στελέχωση ή διαχείρισή τους, την εποπτεία και παρακολούθησή τους από το Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο ή υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, καθώς και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Για την εγκατάσταση και λειτουργία των ως άνω Δομών εφαρμόζονται αναλογικά η παρ.14 του άρθρου 8 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και η παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α' 254), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Η τεχνική υποστήριξη της υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης των αιτούντων άσυλο ή άλλων ευάλωτων υπηκόων τρίτων χωρών και της εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου ανατίθεται στη Διεύθυνση Τεχνικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ή άλλη υπηρεσία του Υπουργείου στην οποία ενδέχεται να μεταβιβασθούν οι αρμοδιότητές της.»
4. α) Το άρθρο 3 του π.δ. 102/2012 (Α' 169) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 3
Διάρθρωση Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
1. Η Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής αποτελεί ενιαία Υπηρεσία και διαρθρώνεται στα ακόλουθα Τμήματα:
α. Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού, Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Συνεργασίας.
β. Τμήμα Λειτουργίας και Συντονισμού Επιχειρησιακών Δράσεων.
γ. Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Διασφάλισης Ποιότητας.
δ. Τμήμα Οικονομικών.
ε. Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων.»
β) Το άρθρο 7 του π.δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 7 Οργανικές θέσεις προσωπικού Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
Στην Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής συνιστώνται οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:
α. 18 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
β. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Πληροφορικής
γ. 2 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε.
δ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Ψυχολογίας
ε. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Νομικής
στ. 1 θέση κατηγορίας ΤΕ Πληροφορικής
ζ. 1 θέση κατηγορίας ΠΕ Κοινωνιολόγων
η. 4 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
θ. 3 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού
ι. 3 θέσεις ΔΕ Διοικητικού -Λογιστικού,
ια. 1 θέση ΔΕ Οδηγών,
ιβ. 2 θέσεις ΠΕ Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών
ιγ. 10 θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού.»
γ) Το άρθρο 12 του π. δ. 102/2012 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 12
Οργανικές θέσεις προσωπικού περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής
Για τις ανάγκες των περιφερειακών υπηρεσιών πρώτης υποδοχής συνιστώνται οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, κατά κατηγορία και κλάδο, ως ακολούθως:
α. 49 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
β. 28 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ιατρών
γ. 14 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
δ. 14 θέσεις κατηγορίας ΠΕ Ψυχολογίας
ε. 39 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
στ. 56 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Νοσηλευτών
ζ. 140 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Διοικητικού-Λογιστικού
η. 28 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων
θ. 28 θέσεις κατηγορίας ΔΕ Οδηγών.»
5. Μετά το άρθρο 5 του π.δ. 102/2012 προστίθεται άρθρο 5 Α ως εξής:
«Άρθρο 5Α Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων
Το Τμήμα Δομών Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο και Ευάλωτων Ομάδων έχει ως αρμοδιότητα τη μελέτη, κατάρτιση, υλοποίηση και παρακολούθηση των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας και οικονομικής ενίσχυσης υπηκόων τρίτων χωρών που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του άρθρου 11 του ν. 3907/2011 και αιτούντων άσυλο, καθώς και τη δημιουργία Δομών Φιλοξενίας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες υποδοχής των ανωτέρω προσώπων.»
6. α) Το πρώτο εδάφιο και η περίπτωση α' της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 2452/1996 (Α' 283) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να συνιστώνται στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης:
α. Ειδικές επιτροπές για τη μελέτη, επεξεργασία και υποβολή προτάσεων επί ειδικότερων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, συμπεριλαμβανομένων επιτροπών για την αξιολόγηση προτάσεων και εν γένει τη διαχείριση, εκτέλεση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, από δικαστικούς λειτουργούς, καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εμπειρογνώμονες και δικηγόρους, εν ενεργεία ή μη, υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη ή άλλων υπουργείων ή φορέων του Δημοσίου, ή άλλα πρόσωπα, τα οποία διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες γνώσεις ή εμπειρία. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται εισηγητές από τα μέλη των ως άνω επιτροπών ή από υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς και γραμματείς αυτών.»
β) Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη δύναται να ορίζονται εισηγητές και γραμματείς των Επιτροπών της κ.υ.α. Π 1/1781/13.4.2005 (Β' 515) αρμοδιότητας του εν λόγω υπουργείου, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του ν. 4024/2011 (Α' 226). Για την πρώτη εφαρμογή της περίπτωσης αυτής, η ισχύς της οικείας απόφασης ορισμού δύναται να ανατρέχει έως τις 13.2.2013.
7. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας του β' εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 26 του π.δ. 114/2010 (Α' 195) μπορεί, για τη διοικητική υποστήριξη των επιτροπών προσφυγών του άρθρου αυτού και τον εν γένει συντονισμό του προσωπικού που δραστηριοποιείται σε αυτές, να προβλέπεται συντονιστής αξιωματικός ο οποίος ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και τελεί εν ενεργεία ή εν αποστρατεία. Για τον ορισμό ως συντονιστή εν αποστρατεία αξιωματικού απαιτείται η προηγούμενη εξασφάλιση σχετικής χρηματοδότησης από την Ε.Ε., την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. ή άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς φορείς ή οργανισμούς. Για την πρώτη εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου η ισχύς της απόφασης ορισμού συντονιστή δύναται να ανατρέχει έως την 1.5.2013.
8. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4029/2011 (Α' 245) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με δαπάνη των οικείων Ο.Τ.Α. στην περιοχή των οποίων λειτουργούν Εθελοντικές Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, ύστερα από έγκριση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, δύναται να παρέχεται στους εθελοντές πυροσβέστες στολή και ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός ιδίων προδιαγραφών με εκείνες του μόνιμου πυροσβεστικού προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αποκτήσει την ιδιότητα του εθελοντή πυροσβέστη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του παρόντος. Μετά από απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και έγκριση του αρμόδιου Διοικητή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας δύνανται να εκτελούνται εργασίες συντήρησης και επισκευής οχημάτων εθελοντικών πυροσβεστικών υπηρεσιών του παρόντος, στα συνεργεία των οικείων Περιφερειών της χώρας με υλικά και ανταλλακτικά που διατίθενται από αυτά και να παρέχονται καύσιμα στα οχήματά τους.»
9. Στο τέλος του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 (Α' 102) προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Οι Ο.Τ.Α. και οι Σύνδεσμοί τους δύνανται να καλύπτουν δαπάνες Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας που έχουν πιστοποιηθεί και ενταχθεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών του άρθρου 14 του ν. 3013/2002 κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την προμήθεια καυσίμων για τα οχήματά τους, ανταλλακτικών και συναφών υλικών, με την προσκομιδή των σχετικών παραστατικών, σύμφωνα με το βασιλικό διάταγμα της 17.5/15.6.1959 (Α' 114).»