Ν.4172/2013 Αρθρο 109

Αρθρο 109.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222), οι δαπάνες προμήθειας φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, ορθοπεδικού υλικού και χημικών αντιδραστηρίων των στρατιωτικών νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκαν έως και 31.12.2011 δύνανται να εξοφληθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 21, 82 και 83 του Ν. 2362/1995, του Ν. 2286/1995, του ΠΔ 60/2007, του ΠΔ 118/2007 και του ΠΔ 113/2010 (Α' 194).
2. Η παραπάνω ρύθμιση έγινε προκειμένου να καταστεί δυνατό να εξοφληθούν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των Στρατιωτικών Νοσοκομείων και του ΝΙΜΤΣ, των στρατιωτικών φαρμακείων και του Κέντρου Εφοδιασμού Ναυτικού που πραγματοποιήθηκαν έως και 31.12.2011 καθόσον υπήρχαν δαπάνες για τις οποίες δεν είχαν τηρηθεί όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Ανάλογη ρύθμιση έγινε με το Ν. 3867/2010 για τις υποχρεώσεις των Νοσοκομείων του ΕΣΥ η ισχύς της οποίας παρατάθηκε μέχρι τη δημοσίευση του Ν. 4118/2013, ήτοι 6 Φεβ 2013.
4. Η τροποποίηση της εν λόγω ρύθμισης κρίνεται επιβεβλημένη και επείγουσα για:
α. Την ισότιμη θεσμική αντιμετώπιση των φορέων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο χώρο, εν προκειμένω της υγείας και για τα ίδια είδη, (4118/2013).
β. Την υποστήριξη της συνολικής ταυτόχρονης ρύθμισης των οφειλών όλων των φορέων του Δημοσίου που δραστηριοποιούνται στον χώρο της Υγείας στα πλαίσια της αντιμετώπισης αντίξοων δημοσιονομικών συνθηκών.
γ. Την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του Ν.3867/2010 (ΦΕΚ Α' 128).
4. Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, που αποτελεί και δέσμευση της Ελλάδας απέναντι στους εταίρους της, έχει ως σκοπό την τακτοποίηση των υφιστάμενων δημοσιονομικών εκκρεμοτήτων, την αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων, την τόνωση της αγοράς υπό τις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και τέλος της αποκατάστασης της πιστωτικής αξιοπιστίας του Δημοσίου.
5. Από την προτεινόμενη ρύθμιση δεν προκαλείται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθόσον το ποσό των 15, 2 εκατ ευρώ που θα απαιτηθεί για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των Στρατιωτικών Νοσοκομείων για το έτος 2012 θα καλυφθεί από την έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπροθέσμων υποχρεώσεων του ΥΠΕΘΑ, συνολικού ποσού 228,1 εκατ. €, ενώ οι υποχρεώσεις για το 2013 από τους Π/Υ των Γενικών Επιτελείων. Όσον αφορά τις αντίστοιχες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΝΙΜΤΣ αυτές δεν θα επιβαρύνουν τον τακτικό Π/Υ.
6. Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούμε για τη ψήφιση της παρούσας τροπολογίας.

Η ισχύς των προβλεπομένων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 του ν. 4093 /2012 (Α' 222) παρατείνεται μέχρι δημοσίευσης του παρόντος.