Ν.4172/2013 Αρθρο 108.

1. Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται εδάφιο μετά το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 περί Εθνικού Τυπογραφείου. Σύμφωνα με τη διάταξη, η ημερομηνία έκδοσης που φέρουν τα ΦΕΚ, πρέπει υποχρεωτικά είτε να συμπίπτει με την ημερομηνία της χορηγηθείσας άδειας δημοσίευσης των δοκιμίων από το Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, είτε να είναι μεταγενέστερη αυτής.
2. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αρμονική συνέχεια στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, κρίνεται σκόπιμη η παράταση της θητείας των μελών των Ανεξάρτητων Αρχών για διάστημα έξι (6) μηνών.

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α' 131) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ημερομηνία έκδοσης που φέρουν τα ΦΕΚ πρέπει υποχρεωτικά είτε να συμπίπτει με την ημερομηνία της χορηγηθείσας άδειας δημοσίευσης των δοκιμίων από τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 10 του παρόντος, είτε να είναι μεταγενέστερη αυτής.»
Η ισχύς της ανωτέρω ρύθμισης αρχίζει δέκα (10) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
Σχόλια επιστημονικής ομάδας:
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τέθηκε όπως προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 42 του ν. 4179/2013 και ισχύει από τότε που ίσχυσε ο ν. 4172/2013, ήτοι 23-07-2013.
2. Η προθεσμία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α' 51), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 26 του ν. 4151/2013 (Α' 103), παρατείνεται από τη λήξη της για διάστημα έξι (6) μηνών.