Ν. 4211 Αρθρο δέκατο τέταρτο. Έναρξη ισχύος

Αρθρο δέκατο τέταρτο. Έναρξη ισχύος
Ο παρών νόμος ισχύει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2013