Ν.4141/2013 Άρθρο 9 Εκποίηση κινητών αξιών-Άρθρο 10 Εξόφληση τιμήματος χωρίς πίστωση-Άρθρο 11 Κυρώσεις-Άρθρο 12 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 9 Εκποίηση κινητών αξιών
Προκειμένου για κινητές αξίες ή απαιτήσεις επί κι­νητών αξιών που διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι κινητές αξίες εκποιούνται απευθείας από την ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διαδικασία ή προϋπόθεση κατά παρέκκλιση των άρθρων 1237 και 1239 του Αστικού Κώδικα και από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου. Προκειμένου για κινητές αξίες που διέπονται από αλλοδαπό δίκαιο η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα μεριμνά για την εκποίησή τους κατά τις διατάξεις του οικείου δικαίου.
Άρθρο 10 Εξόφληση τιμήματος χωρίς πίστωση
1.     Σε περίπτωση κατάρτισης συναλλαγής σε κινητές αξίες χωρίς να έχει συναφθεί σύμβαση πίστωσης με­ταξύ ΑΕΠΕΥ ή πιστωτικού ιδρύματος και επενδυτή, ο επενδυτής εξοφλεί με μετρητά το τίμημα αυτής μέσα στην εκάστοτε προβλεπόμενη προθεσμία εκκαθάρισης και διακανονισμού των ανωτέρω συναλλαγών.
2.     Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης ολο­κλήρου του τιμήματος εκ μέρους του επενδυτή μέσα στην ανωτέρω προβλεπόμενη προθεσμία και εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί πίστωση σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα:
(α) προβαίνει, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, σε απευθείας εκποίηση των κινητών αξιών για την αγορά των οποίων o επεν­δυτής δεν έχει καταβάλει το τίμημα,
(β) μέχρι την πλήρη εξόφληση του τιμήματος, δεν θα προβαίνει για λογαριασμό του επενδυτή σε οποιαδή­ποτε άλλη αγορά.
Με τις ανωτέρω διατάξεις δεν θίγεται η δυνατότητα της ΑΕΠΕΥ ή του πιστωτικού ιδρύματος να προβεί στην άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος προβλέπεται από τη νομοθεσία για την επιδίωξη είσπραξης των απαιτή- σεών τους.
Άρθρο 11 Κυρώσεις
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αν παραβιαστούν διατά­ξεις των άρθρων 5 έως 10 του παρόντος νόμου, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτών κανονιστικών απο­φάσεων, επιβάλλει στον παραβάτη επίπληξη ή πρόστι­μο ίσο με το διπλάσιο του οφέλους που αποκόμισε ο παραβάτης και εάν το ανωτέρω ποσό δεν μπορεί να προσδιοριστεί, πρόστιμο από χίλια (1.000) ευρώ μέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ, το οποίο διπλασι­άζεται σε περίπτωση καθ' υποτροπή τέλεσης των ανω­τέρω παραβάσεων. Αντίστοιχα, η Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει τις ανωτέρω κυρώσεις σε πιστωτικά ιδρύματα που δεν είναι μέλη οργανωμένης αγοράς. Κατά την επι­
μέτρηση των κυρώσεων λαμβάνονται ενδεικτικά υπόψη η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμ­φέροντα των επενδυτών, το ύψος της προκληθείσας ζημίας σε επενδυτές και της τυχόν αποκατάστασής της, η λήψη μέτρων από την εταιρία για τη συμμόρφωσή της στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ή την Τράπεζα της Ελλάδος κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου, οι ανάγκες της ειδι­κής και γενικής πρόληψης και η τυχόν καθ' υποτροπήν τέλεση παραβάσεων των διατάξεων των άρθρων 5 έως 10 του νόμου αυτού ή της λοιπής νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
Άρθρο 12 Μεταβατικές - Καταργούμενες διατάξεις
1.     Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι δι­ατάξεις των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 (Α' 219) καταργούνται, καθώς και κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης που αντίκειται στις διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος νόμου.
2.     Τηρουμένης της παραγράφου 1, οι κανονιστικές απο­φάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή της Τράπεζας της Ελλάδος που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων 1 έως 6 του ν. 2843/2000 εξακολουθούν να εφαρμόζονται μέχρι την κατάργησή τους από νέες κανονιστικές αποφάσεις.
3.     Ως προς τις διατάξεις της νομοθεσίας περί κεφαλαι­αγοράς που παραπέμπουν σε καταργούμενες, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διατάξεις των άρθρων 1 έως και 6 του ν. 2843/2000, εφαρμόζονται οι αντίστοιχες, ως προς το περιεχόμενό τους, διατάξεις των άρθρων 5 έως 11 του παρόντος νόμου.
4.             Οι διατάξεις που καταργούνται βάσει της παρα­γράφου 1 εξακολουθούν να εφαρμόζονται για πράξεις και παραλείψεις που έχουν τελεσθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.