Α.Ν.1819 Άρθρο 8.

 

Η ισχύς του παρόντος υποβληθησομένου προς κύρωσιν υπό της μελλούσης να συνέλθη Βουλής, άρχεται από της πρώτης Ιουλίου 1951, τεθήσεται δε εις εφαρμογήν κατά περιφερείας ή πόλεις της Επικρατείας δι` αποφάσεων του Υπουργού των Οικονομικών δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.