Ν.3986/2011 Άρθρο 8 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Αποδοχές Προσωπικού

1.   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα­μείου, εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Ταμείου, με τον οποίο καθορίζονται η διάρθρωση του Ταμείου, οι θέσεις προσωπικού, τα αναγκαία προ­σόντα για την πρόσληψη στη θέση, οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού, ο τρόπος λειτουργίας του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.
2.   Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Τα­μείου καθορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού του Ταμείου, ανάλογα με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του και τα καθήκοντα που ασκεί, οι οποίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συμβού­λου, όπως καθορίζονται με την παράγραφο 12 του άρ­θρου 3.
Ο ειδικότερος καθορισμός των αποδοχών του προσω­πικού γίνεται με βάση τα ειδικότερα καθήκοντα που ανα­τίθενται σε αυτό, με την ατομική σύμβαση εργασίας που συνομολογείται μεταξύ μισθωτού και του Ταμείου.
3.   Αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές ή απολαβές του προ­σωπικού που μεταφέρεται στο Ταμείο από εταιρείες, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του προηγούμενου άρ­θρου, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών τους, κατά τη συνομολόγηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας του.
4.   Με κανονισμό που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημε­ρίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι και οι δι­αδικασίες ανάθεσης μελετών, υπηρεσιών και εκτέλεσης έργων και εργασιών, προμηθειών κινητών πραγμάτων, εξοπλισμού και συναφών εργασιών, αγορών ακινήτων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχωρήσεων
χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαι­ώματος επί ακινήτων.
5. Μέχρι την έγκριση των κανονισμών που προβλέ­πονται στις προηγούμενες παραγράφους, τα σχετικά ζητήματα διέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις, επιφυλασσομένων των διατάξεων της κοινοτι­κής νομοθεσίας για το συντονισμό των διαδικασιών σύ­ναψης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.