Ν.4141/2013 Άρθρο 8 Αρχικό και διατηρητέο περιθώριο

 
1.     Η κάλυψη αρχικού περιθωρίου πραγματοποιείται πριν την εκτέλεση της εντολής αγοράς με καταβολή μετρητών ή με ένταξη στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας κινητών αξιών, που δεν περιέχονται μέχρι τότε σε αυτό.
2.     Σε περίπτωση που το περιθώριο καταστεί κατώτερο από το διατηρητέο περιθώριο, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα καλεί μέχρι την έναρξη της επόμενης συνεδρία­σης τον επενδυτή να προβεί σε κάλυψη της διαφοράς
το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ενημέρωσή του.
3. Εάν ο επενδυτής δεν καλύψει εμπρόθεσμα το έλ­λειμμα του διατηρητέου περιθωρίου, η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυμα, προκειμένου να αποκατασταθεί το διατηρητέο περιθώριο, προβαίνει το αργότερο μέχρι την επομένη εργάσιμη ημέρα από τη λήξη της προθε­σμίας κάλυψης, σε απευθείας εκποίηση κινητών αξιών που είναι δεσμευμένες στο χαρτοφυλάκιο ασφαλείας.