Α.Ν.1819 Άρθρο 7.

 

Δι` αποφάσεων του Υπουργών των Οικονομικών καθορίζονται τα της εκτυπώσεως και διαχειρίσεως των υπό του Δημοσίου εκδιδομένων επιταγών ως και της εγκρίσεως των σχετικών δαπανών και πάσα εν γένει λεπτομέρεια αφορώσα εις την εκτέλεσιν του παρόντος Νόμου.