Α.Ν.1819 Άρθρο 6.

 

Αι ειδικώς κατ` εφαρμογήν των διατάξεων του παρόντος Νόμου εκδιδόμεναι επιταγαί και εντολαί μεταφοράς εις λογαριασμόν εις ουδέν τέλος χαρτοσήμου ή προμήθειαν ή πάσης φύσεως άλλο δικαίωμα της μεσολάβησης Τραπέζης υπόκεινται κατά τε την έκδοσιν και εξόφλησιν αυτών.