Ν.3986/2011 Άρθρο 6 Αποτίμηση Περιουσιακών Στοιχείων

1.   Τα περιουσιακά στοιχεία που περιέρχονται στο Ταμείο αποτιμώνται σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό που προβλέπεται στο άρθρο 8.
2.   Για τα ακίνητα που περιέρχονται στο Ταμείο εφαρ­μόζονται οι διατάξεις του επόμενου Κεφαλαίου του πα­ρόντος νόμου.
3.   Πριν από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοι­χείων του Ταμείου, διενεργείται τελική αποτίμηση του προς αξιοποίηση στοιχείου, από ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ειδικότερα προβλέπεται στον κανονισμό που προ­βλέπεται στο άρθρο 8.