Ν.4172/2013 Άρθρο 58 Φορολογικός συντελεστής

1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία καθώς και τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης γ' του Άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) είκοσι ενέα  τοις εκατό (29%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄ στ΄ και ζ΄ του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη πουαποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29. (όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. α του άρθρου 9 του ν.4223/2013)  Οι λέξεις «είκοσι έξι τοις εκατό (26%)»  αντικαταστάθηκαν από τις λέξεις «είκοσι εννέα τοις εκατό (29%)» με την παράγραφο 4 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015  από 16/07/2015, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδίου νόμου.

2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

3. Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 62 περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο φόρος σε σχέση με το εν λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

4. Για τους φορολογούμενους των περιπτώσεων α', β', δ', ε' και στ' του Άρθρου 45 οι συντελεστές της πα¬ραγράφου 1 μειώνονται κατά ποσοστό σαράντα τοις ε¬κατό (40%) για τα κέρδη που προκύπτουν από επιχειρη¬ματική δραστηριότητα που ασκείται σε νησιά με πληθυ¬σμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου ισχύει μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2015.»
 (η παράγραφος  4 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. β του άρθρου 9 του ν.4223/2013)

5. Τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α' , β' , δ' , ε' και στ' του Άρθρου 45, εφόσον αυτές εμπί¬πτουν στην έννοια των πολύ μικρών επιχειρήσεων, όπως ορίζονται στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003, από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρι¬κής ενέργειας προς την εταιρεία «Δ.Ε.Η. Α.Ε.» ή άλλο προμηθευτή, μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρό¬γραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw», κατόπιν απόφασης των Υπουργών Οικο¬νομικών, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία εκδίδε¬ται σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 14 του ν. 3468/ 2006 (Α' 8), απαλλάσσονται του φόρου. Η εν λόγω α¬παλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμ¬φανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδι-κό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατά¬ξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.

 (η παράγραφος 5 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. γ του άρθρου 9 του ν.4223/2013)