Ν.4177/2013 Άρθρο 48 Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

1. Έως την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 1 του άρθρου 4, 2 και 3 του άρθρου 22 και 3 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν η ΑΔ 7/2009 (Β΄ 1388) με τις αντίστοιχες κυρώσεις που προβλέπονται στο ν.δ. 136/1946 (Α΄159).
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται: α) το ν.δ. 136/1946 (Α΄159), β) ο ν. 3668/2008 (Α΄115), γ) το άρθρο 15 του ν. 802/1978 (Α΄121).
3. Τα άρθρα 28 έως 30 του παρόντος καταλαμβάνουν τις συμβάσεις που συνάπτονται και τις υφιστάμενες συμβάσεις που παρατείνονται ή ανανεώνονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος.