Ν.4177/2013 Άρθρο 47 1. Η παρ. 22 του άρθρου 20 του ν. 4146/2013 (Α΄ 90) καταργείται.

2. α. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 3908/2011 (Α΄ 8) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζεται το συνολικό ποσό της επιχορήγησης και της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης για κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος που παρέχονται για τις δύο εξαμηνιαίες περιόδους κάθε έτους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας καθορίζονται τα είδη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 6 του παρόντος, καθώς και η κατανομή των ενισχύσεων στις περιφέρειες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Οι πόροι που διατίθενται για τις επιχειρηματικές  δραστηριότητες της κατηγορίας Περιφερειακής Συνοχής κατανέμονται ετησίως στις Περιφέρειες με τρόπο που να ενισχύουν περισσότερο τις περιοχές με τα μεγαλύτερα διαρθρωτικά και αναπτυξιακά προβλήματα.»
β. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4146/2013 (Α΄ 90).