Ν.4141/2013 Άρθρο 47 Επείγοντα θέματα Υπουργείου Εσωτερικών

1. α. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών που πραγματο­ποιήθηκαν καθ' υπέρβαση των εγγεγραμμένων πιστώ­σεων ή/και χωρίς την τήρηση των περί δεσμεύσεως υποχρεώσεων διατάξεων κατά τα οικονομικά έτη 2011, 2012 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος δύνα­νται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού των οικείων περιφερειών τρέχοντος οικονομικού έτους κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ει­δικής διάταξης.
β. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών, που πραγματο­ποιήθηκαν από τις Περιφέρειες κατά το σχολικό έτος 2011-2012, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οικείες συμβάσεις, καταβάλλονται με απομείωση του κόστους παρασχεθεισών υπηρεσιών κατά ποσοστό τουλάχιστον 10% επί των αντίστοιχων δαπανών όπως είχαν δια­μορφωθεί κατά το προηγούμενο σχολικό έτος για την παροχή αντίστοιχου μεταφορικού έργου. Σε περίπτωση που οι ανωτέρω δαπάνες έχουν διαμορφωθεί μετά από συμφωνία των μερών σε ύψος χαμηλότερο από αυτό που προσδιορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, παραμέ­νουν ως έχουν.
Σε περίπτωση που ήδη καταβληθείσες δαπάνες έχουν διαμορφωθεί σε ύψος υψηλότερο από αυτό που προσδι­ορίζεται σύμφωνα με τα ανωτέρω, η επιπλέον καταβολή συμψηφίζεται με οφειλόμενες καταβολές προς τους ίδιους δικαιούχους.
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 της από 4.9.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4089/2012 (Α'206), η τελευταία φράση « ...σε σχέση με το αντίστοιχο που είχε διαμορφωθεί κατά τον Ιούνιο του 2012» διαγράφεται.
2.     Στο πλαίσιο της υλοποίησης νέου κύκλου πράξεων «Ενέργειες στήριξης ηλικιωμένων και λοιπών ατόμων που χρήζουν βοήθειας για την ενίσχυση της απασχο- λησιμότητας των εμμέσως ωφελουμένων ατόμων», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013 του Υπουργείου Ερ­γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και συγ­χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του απασχολούμενου προσωπικού στους φο­ρείς των Ο.Τ.Α., παρατείνονται από τη λήξη τους έως 31.7.2013.
Οι ανωτέρω συμβάσεις του προσωπικού σε καμία πε­ρίπτωση δεν μετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών διατίθεται από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010, έτους 2013 ποσό μέχρι τρία εκατομμύρια ευρώ για την καταβολή της μισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 31.7.2013.
3.     Οι παράγραφοι 1(α-β) και 1(γ) του άρθρου 4 του π.δ. 7/2013 (Α' 26) αναδιατυπώνονται ως εξής:
«α-β. Δύο τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' ή Β', που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Τε­χνικών Έργων της Περιφέρειας ή των Περιφερειακών Ενοτήτων ή άλλων Τεχνικών Διευθύνσεων, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρό­τησης του Συμβουλίου και σε περίπτωση μη ύπαρξης από τεχνικούς υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ με βαθμό Α' ή Β'. Ελλείψει τεχνικών υπαλλήλων με Β' βαθμό είναι δυνατή η συμμετοχή τεχνικών υπαλλήλων με Γ' βαθμό κατηγορίας ΠΕ και σε περίπτωση μη ύπαρξης, τεχνικών υπαλλήλων Γ' βαθμού κατηγορίας ΤΕ.
γ. Έναν τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' ή Β', που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από την τεχνική υπηρεσία του δήμου της έδρας του νομού που εδρεύει το Τεχνικό Συμβούλιο και ο οποίος υποδεικνύ­εται από τον Δήμαρχο και σε περίπτωση μη ύπαρξης από τεχνικό υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ με βαθμό Α' ή Β'. Ελλείψει τεχνικού υπαλλήλου με Β' βαθμό είναι δυνατή η συμμετοχή τεχνικού υπαλλήλου με Γ' βαθμό κατηγορίας ΠΕ και σε περίπτωση, μη ύπαρξης, τεχνικού υπαλλήλου με Γ' βαθμό κατηγορίας ΤΕ.»
Η ανωτέρω ρύθμιση έχει αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης του π.δ. 7/2013 (Α' 26).