Ν.4141/2013 Άρθρο 46 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3986/2011 σχετικά με το ΤΑΙΠΕΔ

1.     Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011 (Α' 152), όπως αυτό τροποποιήθηκε με την υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 2 της παρ. Γ' του άρθρου πέμπτου του ν. 4079/2012 (Α' 180), η λέξη «εξα­μελές» αντικαθίσταται με τη λέξη «πενταμελές».
2.     Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3986/2011, όπως αυτό προστέθηκε με την υποπερίπτωση β' της περίπτωσης 2 της παρ. Γ' του άρθρου πέμπτου του ν. 4079/2012 (Α' 180), καταργείται.