Ν.4172/2013 Άρθρο 43 Φορολογικός συντελεστής

Το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου φορολογείται με συντελεστή δεκαπέντετοις εκατό (15%).