Ν. 4223 Άρθρο 43 Συμπλήρωση διατάξεων στο πέμπτο Κεφάλαιο του ν. 4174/2013

1. Στο τέλος της παρ. 1 του Άρθρου 18 του ν. 4174/ 2013 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε μέχρι την έκδοση εντολής ελέγχου από τη Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της αρχικής δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί εκπρόθεσμης δήλωσης.»
2. Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του Άρθρου 18 του ν. 4174/2013 η λέξη «παραρτήματα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «συνοδευτικά έγγραφα» και προστίθεται περίπτωση δ' ως εξής:
«δ) ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα υπογράφεται».
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του Άρθρου 18 του ν. 4174/2013 διαγράφεται.
4. Στην παρ. 1 του Άρθρου 20 του ν. 4174/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «του φορολογητέου εισοδήματος για το οποίο» με τις λέξεις «της φορολογητέας ύλης για την οποία».
5. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του Άρθρου 20 του ν. 4174/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ομοίως μπορεί να διατυπωθεί επιφύλαξη σε ό,τι αφορά το χαρακτηρισμό της φορολογητέας ύλης και την υπαγωγή της σε άλλη φορολογία, σε άλλη κατηγορία, σε μειωμένο φορολογικό συντελεστή ή σε σχέση με τυχόν εφαρμοστέες εκπτώσεις και απαλλαγές.»
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του Άρθρου 20 του ν. 4174/2013 μετά τη λέξη «υποβλήθηκε» προστίθεται η λέξη «εμπρόθεσμα».
7. Στο Άρθρο 20 του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα ορίζονται οι
αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος Άρθρου.»