Α.Ν.1819 Άρθρο. 4.

 

Δι` αποφάσεων εκδιδομένων υπό του Υπουργού των Οικονομικών και του κατά περίπτωσιν αρμοδίου Υπουργού δημοσιευομένων εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δύναται να επεκτείνηται η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και να καθορίζωνται αι λεπτομέρειαι της εφαρμογής του δια την είσπραξιν και πληρωμήν των πάσης φύσεως απαιτήσεων και υποχρεώσεων των Δήμων, Κοινοτήτων και εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.