Ν.4141/2013 Άρθρο 4 Τροποποιήσεις του ν. 3756/2009

 
Ο ν. 3756/2009 (Α' 53) τροποποιείται ως εξής:
1.     Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 προστί­θεται εδάφιο ως εξής:
«Ο διαχειριστής του ΣΑΤ ενεργεί ως Κεντρικό Απο­θετήριο Αξιών, σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 83 του ν. 3606/2007 (Α' 195) και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες διατάξεις.»
2.     Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3756/2009 οι πε­ριπτώσεις ζ', η', θ'και ι' αναριθμούνται σε η', θ', ι' και ια' αντίστοιχα, και προστίθεται νέα περίπτωση ζ', της, και ως εξής:
«ζ) οι διαδικασίες διακανονισμού συναλλαγών επί των άυλων κινητών αξιών ή και επί άλλων χρηματοπι­στωτικών μέσων του στοιχείου δ' του άρθρου 5 του ν. 3606/2007, βάσει των οποίων εκτελούνται οι παραδόσεις κινητών αξιών στο Σ.Α.Τ. ή και οι χρηματικοί διακανονι­σμοί σε σχέση με τις συναλλαγές αυτές».
3.     Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 προστίθενται εδάφια ως εξής :
«Ο εκδότης του πιστοποιητικού που αποκτά κυριότητα των παριστάμενων κινητών αξιών κατέχει τις κινητές αξίες υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύμβαση. Οι παριστάμενες κινητές αξίες δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό του εκδότη των πιστοποιητικών, δεν αποτελούν μέρος της πτωχευτικής του περιουσίας και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσμευσης, σε περίπτωση δε που κατα­σχεθούν παρά ταύτα μπορεί να ασκηθεί ανακοπή με ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 936 Κ.Πολ.Δ..»
4.     Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 αντικαθίσταται ως εξής :
«Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. μπορεί να τηρεί στο όνομά του αλλά για λογαριασμό τρίτων δικαιούχων, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τις αλλοδαπές κινητές αξίες, συγκεντρωτικό λογαριασμό στο αλλοδαπό μητρώο άυλων ή ακινητοποιημένων τίτλων, απευθείας ή μέσω πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης παροχής επενδυ­τικών υπηρεσιών που ενεργεί ως θεματοφύλακας. Οι κινητές αξίες που τηρούνται από τον διαχειριστή του Σ.Α.Τ. για λογαριασμό τρίτων αποχωρίζονται από την εταιρική περιουσία του διαχειριστή και δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εναντίον του κατάσχεσης ή δέσμευσης, σε περίπτωση δε που κατασχεθούν παρά ταύτα μπορεί να ασκηθεί ανακοπή με ανάλογη εφαρ­μογή του άρθρου 936 Κ.Πολ.Δ.».
5.     Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως εξής :
«Ο διαχειριστής του Σ.Α.Τ. μπορεί να συνάπτει συμ­φωνίες τήρησης κινητών αξιών σε λογιστική μορφή ή
να δημιουργεί συνδέσμους με αλλοδαπά συστήματα ή μητρώα ή πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών που ενεργούν ως θεματοφύλα­κες, μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση στην Επι­τροπή Κεφαλαιαγοράς.»