Ν.4174/2013 Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής

Άρθρο 4 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και ανάθεση καθηκόντων  σε Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής

(ο τίτλος του άρθρου  όπως τροποποποιήθηκε με τη παρ. 5 του άρθρου 39 του ν.4223/2013)

1. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντά του ή της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με τον Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, τα οποία δεν μπορούν να μεταβιβάσουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου.

 Ο Γενικός Γραμματέας δύναται, με απόφασή του, να μεταβιβάζει αρμοδιότητες και να αναθέτει τα καθήκοντά του ή της Φορολογικής Διοίκησης, σύμφωνα με τον Κώδικα και την κείμενη νομοθεσία σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, τα οποία δεν μπορούν να μεταβιβάσουν περαιτέρω τις αρμοδιότητες της παρούσας παραγράφου. Επίσης, δύναται, με απόφασή του, να εξουσιοδοτεί ιεραρχικά υφιστάμενό του όργανα να υπογράφουν, με εντολή του, πράξεις ή άλλα έγγραφα της αρμοδιότητάς του. Η άσκηση της αρμοδιότητας που μεταβιβάστηκε και η εξουσιοδότηση υπογραφής μπορεί, σύμφωνα με την απόφαση του Γενικού Γραμματέα, να αφορά περισσότερα όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.

(όπως τροποποποιήθηκε με τη παρ. 6 του άρθρου 39 του ν.4223/2013 & συμπληρώθηκε με την παρ.1α & 1β της Υποπαραγράφου Δ2 του πρώτου άρθρου του ν.4254/2014)

 

2. Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να ανακαλεί οποτε­δήποτε εγγράφως κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας και ανάθεση καθήκοντος κατά το παρόν άρθρο.

 Ο Γενικός Γραμματέας δύναται να τροποποιεί εν όλω ή εν μέρει την απόφαση του για ανακαλεί οποτε­δήποτε εγγράφως κάθε μεταβίβαση αρμοδιότητας  ανάθεση καθήκοντος και εξουσιοδότηση υπογραφής κατά το παρόν άρθρο.

(όπως τροποποποιήθηκε με τη παρ. 7 του άρθρου 39 του ν.4223/2013 & συμπληρώθηκε με την παρ.2α  της Υποπαραγράφου Δ2 του πρώτου άρθρου του ν.4254/2014)